Förslag till ändrade föreskrifter om tjänstepensionsföretag

FI föreslår ändrade föreskrifter och allmänna råd om tjänstepensionsföretag och om tillsynsrapportering för tjänstepensionsföretag.

Ändringarna innebär nya bestämmelser om gruppbaserad kapitalbas och gruppbaserat kapitalkrav (gruppsolvens), rapportering och företagsstyrning för grupper. Vidare föreslås en ny bestämmelse om vad tjänstepensionsföretag ska iaktta när de distribuerar försäkringar.

Syftet med de nya bestämmelserna är att åstadkomma en gruppreglering för tjänstepensionsföretag som motsvarar den reglering som gäller för försäkringsgrupper. Syftet är också att uppnå samma skyddsnivå oavsett om det är ett försäkringsföretag eller ett tjänstepensionsföretag som tillhandahåller en försäkring.

Vidare föreslås ett förtydligande i FI:s föreskrifter och allmänna råd om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag. Detta för att det ska framgå att begreppet försäkringsföretag, i definitionen av begreppet institut med internationell anknytning, även omfattar tjänstepensionsföretag.

De ändrade föreskrifterna föreslås träda i kraft den 1 oktober 2020.

Skriftliga synpunkter på förslaget lämnas till Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm eller via mejl till finansinspektionen@fi.se, senast den 15 maj 2020. Ange diarienummer FI Dnr 18-1154.

Frågor om remissen besvaras av Leonard Weber Landgren på tfn 08-408 985 06 eller e-post leonard.weberlandgren@fi.se.