Resultat

2018

Betänkande av Utredningen om gräsrotsfinansiering

Finansinspektionen välkomnar utredningens förslag om att företag som driver verksamhet med gräsrotsfinansiering ska ställas under tillsyn och att det införs konsumentskyddande regler för verksamheten.

2016

FI:s synpunkter på revidering av det fjärde penningtvättsdirektivet

FI har lämnat ett antal synpunkter på EU-kommissionens förslag till revidering av det fjärde penningtvättsdirektivet.

Remissvar: Ytterligare åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Finansinspektionen (FI) tillstyrker i huvudsak utredningens förslag. FI anser dock att det i vissa frågor finns behov av förtydliganden samt att föreslagen lagstiftning i något fall inte är nödvändig.

2014

Remissvar om internationella standarder i penningtvättslagen

FI är positiv till förslagen till de förslag till lagändringar som lämnas i promemorian.

2012

Remissvar på betänkandet Penningtvätt

Finansinspektionen (FI) har i stort inget att erinra mot de föreslagna lagändringarna. Lagförslagen synes vara teknikneutrala och tar därmed höjd för kommande teknikutveckling, vilket FI finner positivt.

Laddar sidan