FFFS 2002:8

Föreskrifter och allmänna råd om förteckning över vissa innehav av finansiella instrument

Gäller från 2002-07-01

Sammanfattning

Föreskrifterna är helt nya och föranledda av att FI har utnyttjat lagstödet i lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument. Föreskrifterna innehåller regler om vad en förteckning ska innehålla för uppgifter. Det finns också allmänna råd om vilka kategorier av anställda och uppdragstagare som bör omfattas av anmälningsskyldigheten.

Ändringar i grundförfattningen

Ändringen innebär att föreskrifterna inte längre gäller för börser och värdepappersinstitut. För värdepappersinstituten finns motsvarande bestämmelser på EU-nivå och att bemyndigandet att meddela föreskrifter i denna fråga kommer att sluta gälla. För börser flyttas bestämmelserna över till en ny föreskrift (2018:21).

Ändringen innebär också att de allmänna råden till 1 § tas bort.

Tills vidare kommer föreskrifterna att fortsätta gälla för auktoriserade marknadsplatser. Bestämmelserna saknar dock stöd i lag eller förordning, och kan därför inte tillämpas.
Ändringen träder i kraft den 1 januari 2019. ändr.2018:22

Dokument

Ändringar