FFFS 2013:1

Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om säkerställda obligationer

Gäller från 2013-07-01

Sammanfattning

Säkerställda obligationer regleras i lagen (2003:1223) om utgivning av säkerställda obligationer och genom Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2004:11) om säkerställda obligationer. Mot bakgrund av ändringar i lagen samt ett allmänt behov av en översyn av de nuvarande föreskrifterna beslutar Finansinspektionen om nya föreskrifter och allmänna råd om säkerställda obligationer.

Syftet med reglerna är att skapa ett så tydligt och effektivt regelverk som möjligt.

De nya föreskrifterna och allmänna råden innebär bland annat

  • förändringar som avser emittentinstitutens omvärdering av säkerheter för krediter som ingår i säkerhetsmassan
  • att det införs känslighetsanalyser av prisförändringar hos egendom som utgör säkerhet för hypotekskrediter i säkerhetsmassan
  • krav på motparter i derivatavtal
  • utökning av den oberoende granskarens uppgifter.

Reglerna gäller för banker och kreditmarknadsföretag som enligt lagen (2003:1223) om utgivning av säkerställda obligationer ansöker om att få ge ut säkerställda obligationer eller redan har fått tillstånd att ge ut säkerställda obligationer.

De nya föreskrifterna och allmänna råden träder i kraft den 1 juli 2013, samtidigt som de nuvarande föreskrifterna och allmänna råden upphävs.

Ändringar i grundförfattningen

Ändringarna innebär att det införs nya regler om vilken information som emittentinstitut ska lämna till investerare och vilka uppgifter som instituten ska rapportera till Finansinspektionen. Bestämmelserna för de oberoende granskarnas uppgifter och rapporteringsskyldigheter ändras också. Orsaken till ändringarna är nya EU-regler och ändringar i lagen (2003:1223) om utgivning av säkerställda obligationer.

Ändringarna gäller från den 8 juli 2022. ändr. 2022:12

FI ändrar i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2013:1) om säkerställda obligationer. Ändringarna görs för att anpassa föreskrifterna till de ändringar i lagen (2003:1223) om utgivning av säkerställda obligationer (Luso) som regeringen föreslår i propositionen Justerade matchningsregler för säkerställda obligationer, prop. 2015/16:105.

De föreslagna lagändringarna innebär att det rättsliga kravet på överhypotek för svenska utgivare av säkerställda obligationer ändras från det nuvarande kravet på mer än 0 procent till minst 2 procent. Eftersom FI:s föreskrifter reglerar ett överhypotek på mer än 0 procent måste de ändras för att inte strida mot lagen när en ändrad lydelse i Luso träder i kraft. Mot denna bakgrund anpassar FI föreskrifterna så att kravet på överhypotek blir detsamma i lag och i föreskrifter.

Föreskriftsändringarna träder i kraft samtidigt som lagändringarna, den 21 juni 2016. ändr. 2016:17

Dokument

Ändringar