FFFS 2015:1

Föreskrifter och allmänna råd om information om ränta på bostadskrediter

Gäller från 2015-06-01

Sammanfattning

FI inför nya föreskrifter och allmänna råd som innebär att banker och kreditmarknadsföretag som erbjuder bolån till konsumenter ska redovisa de faktiska bolåneräntor som kunderna betalar. Banker och kreditmarknadsföretag ska varje månad redovisa den genomsnittliga ränta som deras kunder har betalat för olika bindningstider under föregående månad. Konsumenterna ska kunna se sådan statistik för de senaste tolv månaderna. Informationen bör publiceras på företagens webbplatser.

Företagen ska också informera om vad som påverkar den ränta de erbjuder. Det kan till exempel handla om konsumentens inkomst, sparande, lånets storlek och säkerhet.

Syftet med de nya reglerna är att förbättra konsumenternas möjligheter att fatta välgrundade beslut om sina bostadskrediter. Genom den nya informationen förbättras konsumenternas beslutsunderlag och de kan lättare jämföra olika bolåneerbjudanden.

De nya reglerna gäller från och med den 1 juni 2015.

Ändringar i grundförfattningen

Föreskrifterna ändras så att termer och uttryck ska ha samma betydelse som i bland annat Finansinspektionens allmänna råd (FFFS 2023:20) om krediter i konsumentförhållanden.

Ändringarna gäller från den 1 september 2023. ändr. 2023:19

Föreskrifterna ändras så att termer och uttryck ska ha samma betydelse som i bland annat Finansinspektionens allmänna råd (FFFS 2021:29) om krediter i konsumentförhållanden.

Ändringarna gäller från den 1 november 2021. ändr. 2021:30

Föreskrifternas tillämpningsområde utökas till att även omfatta kreditgivare med tillstånd enligt lagen (2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter. Vidare införs en ny definition av bostadskrediter. Ändringarna gäller från 1 januari 2017. ändr. 2016:32

Dokument

Ändringar

Läs mer