FFFS 2018:21

Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om börsers förteckningar över vissa innehav av finansiella instrument

Gäller från 2019-01-01

Sammanfattning

Finansinspektionen beslutar om nya föreskrifter och allmänna råd om börsers förteckningar över vissa innehav av finansiella instrument. Föreskrifterna innehåller inga sakliga ändringar. Motsvarande bestämmelser för börser fanns tidigare i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2002:8) om förteckning över vissa innehav av finansiella instrument.

Föreskrifterna innehåller bestämmelser om att en börs ska besluta vilka anställda och uppdragstagare som omfattas av anmälningsskyldighet enligt 1 kap. 15 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. De reglerar också innehållet i den förteckning som en börs ska föra, enligt 1 kap. 16 § samma lag.

Föreskrifterna och allmänna råden träder i kraft den 1 januari 2019.

Dokument