Undantag

Undantag från clearingkrav för grupper

En motpart som vill utnyttja undantag från clearingkravet för transaktioner med en annan part som ingår i samma grupp och som är etablerad i EU, måste meddela FI (se artikel 4.2a i Emir).

En motpart som vill utnyttja undantag från clearingkravet för transaktioner med en annan part som ingår i samma grupp men som är etablerad utanför EU, måste först ansöka om detta hos FI (se artikel 4.2b i Emir).

Blanketter – Derivat

Undantag för grupper att ställa säkerheter

Möjligheter finns för företag inom samma grupp att undantas från kravet på att ställa säkerheter (se artikel 11 i Emir). Huvudregeln är att det behövs en ansökan till FI. Man ska också visa att man uppfyller de krav som ställs i Emir.

I vissa fall räcker det med att meddela FI och visa att man uppfyller kraven. Detta gäller när en icke-finansiell motpart gör transaktioner med en motpart inom samma grupp som antingen är icke-finansiell eller etablerad utanför EU.

Blanketter – Derivat

Undantag från rapportering av transaktioner inom grupper där minst en motpart är icke finansiell motpart

Motparter kan undantas från rapporteringskravet för transaktioner inom grupper där minst en motpart är en icke finansiell motpart. En motpart som har för avsikt att utnyttja undantaget ska underrätta FI om detta och måste uppfylla de krav som framgår av artikel 9 Emir (såsom ändrad genom Emir Refit).

Blanketter – Derivat

Tillfälligt undantag från clearingkrav för pensionssystem

Under en övergångsperiod till och med den 15 augusti 2018 kan pensionssystem, under vissa förutsättningar, undantas från clearingkrav för OTC-derivatkontrakt. Det är möjligt om derivatkontrakten på ett objektivt, mätbart sätt minskar de investeringsrisker som är direkt kopplade till deras finansiella solvens. I Sverige hanteras pensionssystem bland annat av pensionsstiftelser, tjänstepensionskassor och livbolag. Vilka pensionssystem som berörs av möjligheten till undantag framgår av artikel 89.1 och 89.2 i Emir.

De pensionssystem som hanteras av tjänstepensionsinstitut som definieras i artikel 2.10a och 2.10b i Emir undantas automatiskt från clearingkrav. I Sverige gäller det tjänstepensionskassor och pensionsstiftelser som tryggar pensionsutfästelser för minst 100 personer.

De pensionssystem som definieras i artikel 2.10c och 2.10d i Emir kan undantas från clearingkrav under vissa förutsättningar. För undantag krävs FI:s tillstånd.

Även om ett pensionsystem är undantaget från clearingskyldigheten måste det institut som hanterar pensionssystemet tillämpa riskreduceringsteknikerna i artikel 11 i Emir, se artikel 89.1 i Emir. Dessutom gäller krav på rapportering.

Blanketter – Derivat

Senast granskad: 2019-08-28
Laddar sidan