Värdepappersinstitut

Värdepappersinstitut ett begrepp som omfattar värdepappersbolag, svenska kreditinstitut som har fått tillstånd enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden (LV) att driva värdepappersrörelse och utländska företag som driver värdepappersrörelse via en filial i Sverige eller genom att använda anknutna ombud som är etablerade i Sverige.

Begreppet värdepappersrörelse definieras i 1 kap. 4 c § LV. Det är verksamhet som består i att yrkesmässigt tillhandahålla investeringstjänster eller utföra investeringsverksamhet.

Senast granskad: 2019-10-15
Laddar sidan