Resultat

2017

Erik Thedéen: Riskkänsligt krav kan fungera som en buffert

"Syftet med ett riskkänsligt kapitalkrav är att långsiktigt värna förmånstagarskyddet genom att säkerställa att ett företag har dels tillräckliga buffertar för att kunna hantera svåra situationer, dels incitament att kontrollera, hantera och styra riskerna i verksamheten. På så sätt minskar risken för att finansiellt svaga företag tar för stora risker. Men det minskar också risken för att finansiellt starka företag tvingas till drastiska åtgärder i ett allvarligt marknadsläge. Ett riskkänsligt kapitalkrav är därmed ett viktigt bidrag i att både uppnå en tillfredsställande säkerhet för att ett företag ska kunna uppfylla vad det har lovat och en långsiktigt tillfredsställande avkastning". Så inledde Erik Thedéen sitt anförande på Livdagen i Stockholm.

Förslag till reglering av tjänstepensionsföretag

FI har lämnat ett förslag till regeringen om reglering av kapitalkrav för tjänstepensionsföretag. Förslaget ska ge fullgott skydd för konsumenterna och samtidigt möjliggöra en effektiv förvaltning av tjänstepensioner.

Inbjudan till informationsmöte om FI:s enkät om kapitalkravsreglering

Välkommen till ett möte där ni kan ställa frågor om hur ni fyller i Finansinspektionens kommande enkät om kapitalkravsreglering för tjänstepensionsföretag.

Nya tjänstepensionsdirektivet (IORP 2)

Inom ramen för arbetet med regeringsuppdraget om förslag till kapitalkravsreglering för tjänstepensionsföretag kommer Finansinspektionen att hämta information genom en enkät.

IORP stresstest

Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten, Eiopa, har under 2017 stresstestat europeiska tjänstepensionskassor. Resultatet visar att de svenska tjänstepensionskassorna klarar stresstestet väl.

Genomförande

Regeringskansliet (Finansdepartementet) bereder för närvarande ett förslag till ny lag om tjänstepensionsföretag som ska genomföra IORP 2 i svensk rätt.

Om IORP 2

Den 14 december 2016 antogs det andra tjänstepensionsdirektivet inom EU, det så kallade IORP 2-direktivet. Direktivet ska vara genomfört i nationell rätt senast den 13 januari 2019. När IORP 2-direktivet har genomförts i svensk rätt kommer tjänstepensionsverksamhet att kunna bedrivas antingen i försäkringsföretag enligt Solvens 2 eller i tjänstepensionsinstitut enligt IORP 2.

Start för stresstest av europeiska tjänstepensionsföretag

Torsdagen den 18 maj inleds det stresstest av europeiska tjänstepensionsföretag som Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten, Eiopa, genomför under 2017.

Laddar sidan