FFFS 2007:4

Föreskrifter om rapportering av ränterisk i övrig verksamhet

Gäller från 2007-02-01

Sammanfattning

Berörda företag ska lämna uppgifter som beskriver känsligheten i nettovärdet av företagets samtliga räntebärande tillgångar och skulder utanför handelslagret. När ett företag till följd av en ränteförändring riskerar att förlora 20 procent av kapitalbasen ska FI vidta tillsynsåtgärder.

Ändringar i grundförfattningen

Tillämpningsområdet ändras så att mycket stora värdepappersbolag omfattas av föreskrifterna. Bilagan till föreskrifterna ändras så att de belopp som företagen ska rapportera ska anges i kronor.

Ändringarna gäller från den 8 mars 2023. ändr. 2023:1

Tillämpningsområdet ändras så att värdepappersbolag, med undantag av dem som fortsättningsvis ska tillämpa tillsynsförordningen (575/2013/EU), inte längre omfattas av föreskrifterna.

Ändringarna gäller från den 7 juli 2021. ändr. 2021:12

Tillämpningsområdet ändras så att Svenska skeppshypotekskassan inte längre omfattas av föreskrifterna. Ändringen gäller från den 2 augusti 2014. ändr. 2014:15

Dokument

Ändringar