Spar- och låneföreningar

En spar- och låneförening ska ansöka om registreringhos FI.

En spar- och låneförening (sparkassa) är en ekonomisk förening som:

 • vid varje tillfälle har högst 1 000 fysiska personer som medlemmar
 • till medlemmar bara antar personer som ingår i en i förväg identifierbar begränsad krets och att denna krets anges i stadgarna
 • tar emot återbetalningspliktiga medel bara från medlemmarna eller från finansiella företag
 • har till ändamål att bara med sådana medel som avses i punkten närmast ovan tillgodose finansieringsbehov hos medlemmarna.

En spar- och låneförening ska ansöka om registrering enligt lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet. Medel som placeras i ett företag som driver inlåningsverksamhet omfattas inte av insättningsgarantin. Inlåningsföretag får ta emot högst 50 000 kronor per konsument.

Inlåningsföretag står inte under FI:s tillsyn men FI kontrollerar kapitalkrav, ägare och ledning samt att det finns minst en auktoriserad eller godkänd revisor i föreningen. Ändringar i ledning eller ägare ska anmälas till FI.

Avgift

I samband med ansökan ska en avgift på 42 000 kronor betalas till FI. Se faktaruta betalningsrutin. Dessutom tar FI årligen ut en tillsynsavgift på 25 000 kronor.

Handläggningstid

FI fattar beslut inom 90 dagar förutsatt att ansökan är fullständig och avgiften betald.

Ansökan ska innehålla

Ansökan ska vara undertecknad av behöriga företrädare för föreningen och bör i övrigt innehålla:

 • en utförlig beskrivning av hur verksamheten ska bedrivas, som också visar att det inte rör sig om verksamhet som är tillståndspliktig enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse.
 • föreningens stadgar (ska registreras hos Bolagsverket) där det av verksamhetsbeskrivningen ska framgå att föreningen är en sådan förening som beskrivs ovan
 • namn, adress och personnummer för styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, verkställande direktör och dennes ställföreträdare i företaget
 • namn, adress och person- eller organisationsnummer för personer som har ett kvalificerat innehav i föreningen
 • namn, adress och personnummer för styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, verkställande direktör och dennes ställföreträdare hos företag som har kvalificerade innehav i inlåningsföretaget
 • ett stämmoprotokoll eller annan handling som visar att föreningen har en auktoriserad revisor, och att föreningen inte har revisorer som inte är godkända eller auktoriserade.

Övrig information

Lagen om inlåningsverksamhet gäller inte för inlåningsverksamhet för vilken det ska upprättas prospekt enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument eller motsvarande utländska bestämmelser.

Fakta betalningsrutin

 • FI registrerar ansökan som får ett diarienummer.
 • FI skickar därefter ett handläggarbrev där diarienummer, ärendets avgift och betalningsinformation framgår.

Betala inte avgiften innan du har fått handläggarbrev och diarienummer från FI.

Läs mer

Senast granskad: 2018-10-03
Laddar sidan