Inlåningsföretag

Med inlåningsverksamhet avses att ta emot medel från allmänheten, till exempel genom inlåning på konto eller utgivning av obligationer.

Medlen ska vara tillgängliga för fordringsägaren inom högst ett år. Inlåningsverksamhet får bara drivas av aktiebolag och ekonomiska föreningar som är registrerade hos FI.

Medel som placeras i ett företag som driver inlåningsverksamhet omfattas inte av insättningsgarantin. Inlåningsföretag får ta emot högst 50 000 kronor per konsument.

Den lag som reglerar inlåningsföretags verksamhet är lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet. Om ett företag utöver inlåningsverksamhet driver sådan finansiell verksamhet som anges i lagen (1996:1006) om valutaväxling och annan finansiell verksamhet (LVA) så ska även det ansökas om registrering för.

Inlåningsföretag står inte under FI:s tillsyn men FI kontrollerar bland annat lämpligheten hos ägare och ledning. Ändringar i ledning eller ägare ska anmälas till FI.

Avgift

I samband med ansökan ska en avgift på 42 000 kronor betalas till FI. Se faktaruta betalningsrutin.

Dessutom tar FI årligen ut en tillsynsavgift på 25 000 kronor.

Handläggningstid

FI fattar beslut inom 90 dagar förutsatt att ansökan är fullständig och avgiften betald.

Ansökan ska innehålla

Ansökan ska vara undertecknad av behöriga firmatecknare för företaget och i övrigt innehålla:

 • en utförlig beskrivning av hur inlåningsverksamheten ska bedrivas
 • namn, adress och personnummer för styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, verkställande direktör och dennes ställföreträdande i företaget
 • namn, adress och person- eller organisationsnummer för personer som äger andelar i företaget
 • namn, adress och personnummer för styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, verkställande direktör och dennes ställföreträdare hos företag som äger andelar i inlåningsföretaget
 • ett stämmoprotokoll eller annan handling som visar att företaget har en auktoriserad revisor, och att företaget inte har revisorer som inte är godkända eller auktoriserade
 • revisorsintyg eller registerutdrag som visar att företagets bundna egna kapital uppgår till minst 10 miljoner kronor för aktiebolag eller 5 miljoner kronor för ekonomiska föreningar.

Övrig information

 • Av bolagsordningens/stadgarnas verksamhetsbeskrivning ska det framgå att företaget driver inlåningsverksamhet och i förekommande fall annan finansiell verksamhet. Bolagsordning/stadgar registreras hos Bolagsverket.
 • Företag som samtidigt med ansökan om registrering som inlåningsföretag även ansöker om registrering enligt LVA betalar endast ansökningsavgift såsom för inlåningsverksamhet.
 • Svenska inlåningsföretag ska årligen, dock senast den 30 juni, lämna uppgifter om ägares kvalificerade innehav till FI, i enlighet med FFFS 2011:14.

 

Läs mer

Fakta betalningsrutin

 • FI registrerar ansökan som får ett diarienummer.
 • FI skickar därefter ett handläggarbrev där diarienummer, ärendets avgift och betalningsinformation framgår.

Betala inte avgiften innan du har fått handläggarbrev och diarienummer från FI.

Senast granskad: 2018-12-05
Laddar sidan