Remissvar

2014

Remissvar: Nytt regelverk för tjänstepensionsföretag

2014-12-22 | Remissvar Försäkring

FI avstyrker utredningens förslag om ett nytt och separat regelverk för tjänstepensionsföretag.

Betänkandet Registerutdrag i arbetslivet

2014-12-02 | Remissvar

Finansinspektionen anser att det i vart fall bör finnas en möjlighet för ett företag att begära att en person som enligt lag ska ledningsprövas av Finansinspektionen uppvisar eller överlämnar ett utdrag ur belastningsregistret till sin arbetsgivare.

Yttrande över utkast till lagrådsremiss: Genomförande av Solvens 2-direktivet

2014-12-02 | Remissvar Solvens 2

Finansinspektionen (FI) välkomnar den utveckling mot ett mer riskbaserat regelverk för försäkringsrörelse som Solvens 2-direktivet innebär.

Remissvar: Betänkandet SOU 2014:46 Marknadsmissbruk 2

Finansinspektionen (FI) anser att det är viktigt med ett så förordnings- och direktivnära genomförande som möjligt för att säkerställa möjligheter för en effektiv internationell samverkan och därmed en effektiv bekämpning av marknadsmissbruk.

Remissvar: Bra med nytt regelverk för att hantera banker i kris

FI välkomnar nya regler för att ta hand om banker och värdepappersbolag som får problem. Det är bra med ett system där staten kan gå in och avveckla finansiella företag som inte klarar sig själva. Det skriver FI i sitt remissvar till Finanskriskommitténs slutbetänkande.

Remissvar på Konsumenttvistutredningen

FI har inte några invändningar avseende de förslag och bedömningar som betänkandet innehåller.

Remissvar: Stärkt konsumentskydd vid försäkringsförmedling

FI instämmer i flertalet av de förslag och resonemang i förslaget.

Remissvar om internationella standarder i penningtvättslagen

FI är positiv till förslagen till de förslag till lagändringar som lämnas i promemorian.

Remissvar: Genomförande av EU:s nya redovisningsdirektiv

2014-09-02 | Remissvar Marknad

Finansinspektionen är i stor utsträckning positiv till de förslag som läggs fram i utredningens delbetänkande men anser att förslaget behöver ändras på ett antal punkter.

FI:s remissvar om sanktioner mot fysiska personer

2014-05-28 | Remissvar Marknad Bank

FI har ett flertal invändningar mot förslag som lämnas i en promemoria om sanktioner enligt CRD 4, som Finansdepartementet skickat på remiss.

Remissvar: Det måste gå att lita på konsumentskyddet (SOU 2014:4)

FI instämmer i flera av de förslag och resonemang som utredningen lägger fram, till exempel att kundskyddsreglerna för olika typer av finansiell rådgivning bör harmoniseras så långt det är möjligt.

Remissvar om EU-förslag till ändringar i tillsyn av tjänstepensionsföretag

2014-05-15 | Remissvar Försäkring

Finansinspektionen har vissa synpunkter på EU-kommissionens förslag till ett uppdaterat tjänstepensionsdirektiv (IORP 2).

Remissvar om lagvalsregler på civilrättens område

2014-04-10 | Remissvar

FI har yttrat sig över departementspromemorian Lagvalsregler på civilrättens område – Rom I- och Rom II-förordningarna.

Remissvar på överskuldsutredningen

Utredningen om överskuldsättning redovisar flera åtgärdsförslag och områden för reformer som syftar till att skydda konsumenter från onödiga skulder och motverka överskuldsättning. Finansinspektionen (FI) kommenterar de delar av utredningen som ligger nära FI:s verksamhetsområde.

Yttrande över betänkandet Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företag

FI är positiv till förslaget om etablering av en servicetjänst för företag som ska fungera som en samlad ingång till myndigheters e-tjänster.

Remissvar på EU-förslag om strukturförändringar i kreditinstitut

2014-03-11 | Remissvar Bank

Finansinspektionen har vissa synpunkter på förslaget till EU-förordning om kreditinstitut.

Remissvar om mer tillgängliga uppgifter om europeiska företag

FI är positiv till författningsförslagen och bedömningarna i promemorian i Mer tillgängliga uppgifter om europeiska företag.

Remissvar på skuldsaneringsutredning

FI är positiv till flera av utredningens förslag för att förbättra möjligheterna till skuldsanering för så kallade evighetsgäldenärer.

2013

Remissvar på betänkandet Förstärkta kapitaltäckningsregler

2013-11-22 | Remissvar Bank

FI stödjer i stort Kapitaltäckningsutredningens förslag till anpassningar av svensk rätt till följd av en ny förordning och ett nytt direktiv om kapitaltäckning i EU.

Remissvar: Reviderad promemoria om viss kreditgivning till konsumenter

Finansinspektionen (FI) säger i sitt remissvar ja till att även förmedling av konsumentkrediter ska omfattas av tillståndsplikt, men föreslår att färre företag ska omfattas av plikten och att en definition av begreppet införs i lagen.

Remissvar på Vägval för premiepensionen

FI är positiv till åtgärder som kan innebära en stärkt ställning för pensionsspararen och förbättrat förtroende för finansmarknaden.

Remissvar på Byggkravsutredningen

Finansinspektionen är positiv till de förslag till lagändringar som lämnas i promemorian.

Remissvar om ränteskillnadsersättning vid bolån

FI är positiv till att beräkningen av ränteskillnadsersättning ses över och anser att det är en god utgångspunkt att använda bostadsobligationer istället för statspapper som bas.

Remissvar om skriftlig bekräftelse av telefonavtal

FI välkomnar att åtgärder vidtas för att skydda konsumenten vid telefonavtal om rådgivnings- och förvaltningstjänster inom premiepensionssystemet.

Remissvar om prospektansvar

2013-06-18 | Remissvar Marknad

FI avstyrker promemorians förslag om att värdepappersinstitut inte ska ha något uttryckligt ansvar för upprättade prospekt. FI anser att ett sådant ansvar bör införas.

Laddar sidan