Remissvar

2023

Förslag om alternativ tvistlösning för konsumenter

2023-12-01 | Remissvar

Finansinspektionen har inga synpunkter på förslaget.

Promemorian Höjd spelskatt

2023-11-09 | Remissvar

Finansinspektionen har, utifrån de utgångspunkter som myndigheten har att beakta, inga synpunkter på förslagen.

Föreskrifter om behandling av personuppgifter som rör lagöverträdelser

Finansinspektionen (FI) tillstyrker i huvudsak Integritetsskyddsmyndighetens förslag till nya föreskrifter om behandling av personuppgifter som rör lagöverträdelser.

Ett förstärkt konsumentskydd mot riskfylld kreditgivning och överskuldsättning (SOU 2023:38)

FI välkomnar merparten av de förslag som utredningen lägger fram.

Säkra konsumenters tillgång till betalkonto

2023-10-31 | Remissvar Nyheter Bank

Konsumenters tillgång till betalkonto begränsas mer än nödvändigt. Därför vill FI se skärpta krav på att banker ska göra individuella prövningar av kunder i förhållande till penningtvättsregelverken. Banker bör också kunna erbjuda betalkonton med ett begränsat tjänsteutbud i stället för att stänga kunder ute från grundläggande banktjänster. Det skriver FI i ett remissvar på Betalningsutredningen.

EU-kommissionens förslag om nedsättning av överskjutande källskatt

2023-10-19 | Remissvar Om FI

Finansinspektionen har inga synpunkter på förslaget.

Riksgäldskontorets redovisning av uppdrag om säkerheter för utvinningsavfall

2023-10-12 | Remissvar

Finansinspektionen har inga synpunkter på förslagen.

Nya regler om hållbarhetsredovisning

Finansinspektionen (FI) tillstyrker i huvudsak förslaget till nya regler om hållbarhetsredovisning.

EU-läkemedelslagstiftning: Kommissionens förslag på förordning och direktiv om humanläkemedel

2023-09-21 | Remissvar Om FI

Finansinspektionen har, utifrån de utgångspunkter som vi har att beakta, inga synpunkter på förslaget.

Remissvar om förslag om europeisk statistik

Remissvar om förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 223/2009 om europeisk statistik, COM (2023) 402

En justerad sanktionsavgift vid överträdelser av penningtvättslagen och ett skriftlighetskrav vid telefonförsäljning av speltjänster

Finansinspektionen (FI) tillstyrker förslaget att justera sanktionsavgiften vid överträdelser av penningtvättslagen som görs av en tillhandahållare av spel.

Intygsgivares ansvarsförsäkring

2023-09-07 | Remissvar Försäkring

Finansinspektionen har inga synpunkter på förslaget.

Behöriga myndigheter enligt EU:s förordning om en gemensam digital ingång

2023-09-05 | Remissvar

FI tillstyrker förslaget att regeringen inte längre ska bestämma vilka som ska vara behöriga myndigheter enligt EU:s förordning om en gemensam digital ingång.

Europeiska kommissionens paket med förslag till en reform av EU:s ekonomiska styrning

2023-08-30 | Remissvar

Finansinspektionen (FI) har granskat EU-kommissionens paket med förslag utifrån vårt uppdrag som makrotillsynsmyndighet.

Svenska kraftnäts rapport om framtidens kapacitetsmekanism

2023-06-28 | Remissvar Marknad

Finansinspektionen har inga synpunkter på förslaget eller rapporten.

Samverkan inför beslut om kontracykliska buffertvärden

2023-06-20 | Remissvar

Finansinspektionen (FI) avstyrker att förslaget om att Riksbanken ska få tillfälle att yttra sig avseende penningpolitiska avväganden innan FI fattar beslut om kontracykliska buffertvärden läggs till grund för lagstiftning.

Remissvar: Digital ingivning av årsredovisningar

Finansinspektionen tillstyrker förslaget.

En lag om tilläggsskatt för företag i stora koncerner (SOU 2023:6) m.m.

Finansinspektionen tar utifrån vårt uppdrag inte ställning till förslaget att ta ut en tilläggsskatt. Vi anser dock att lagförslaget i dess nuvarande form är otillräckligt genomarbetat, vilket gör förslagets följder svåra att värdera.

Promemorian Vissa skattefrågor med anledning av nya aktiebolagsrättsliga regler om bolags rörlighet över gränserna inom EU

2023-05-04 | Remissvar Marknad

Finansinspektionen har, utifrån de utgångspunkter som myndigheten har att beakta, inga synpunkter på förslaget.

Remissvar: Nya regler om nödlidande kreditavtal och inkassoverksamhet

2023-04-24 | Betalningar Remissvar

Finansinspektionen (FI) avstyrker utredningens förslag om att FI ska ha tillstånds- och tillsynsansvaret enligt inkassolagen.

Remissvar: Digitala bolags- och föreningsstämmor

Finansinspektionen tillstyrker promemorians förslag.

Remissvar: En ny statistik över hushållens tillgångar och skulder

2023-03-17 | Bolån Remissvar Om FI

Finansinspektionen tillstyrker utredningens förslag att samla in uppgifter om hushållens tillgångar och skulder. Dessa uppgifter kommer att förbättra FI:s möjligheter att fullgöra våra uppdrag inom såväl makro- och mikrotillsyn som konsumentskydd.

EU-kommissionen: harmonisering av insolvensrätten

Finansinspektionen har inga synpunkter på EU-kommissionens förslag.

Riksbankens remiss Swestr: Remiss om tidigarelagd publiceringstid och ökad information om transaktionsunderlaget

2023-03-07 | Remissvar Marknad

Finansinspektionen tillstyrker förslagen om tidigarelagd publiceringstid och ökad information om transaktionsunderlaget för Swestr.

Förstärkt reglering av valutaväxlare och andra finansiella institut

Finansinspektionen har granskat utkastets förslag och har inga invändningar mot de lagändringar som presenteras i den utsträckning de avviker från tidigare remitterade förslag i samma lagstiftningsärende.

Friska djur behöver inte antibiotika – bättre verkan genom internationell påverkan

2023-02-20 | Remissvar Om FI Marknad

FI instämmer i utredningens bedömning att den finansiella sektorn har en roll i arbetet med antibiotikaresistens och att antibiotikaresistensstrategin kan breddas och inkludera investerare och andra finansmarknadsaktörer.

Ändring av EU-direktiv om samarbete om beskattning

FI tillstyrker ett förslag från EU-kommissionen om ändring av direktiv 2011/61/EU om administrativt samarbete i fråga om beskattning (DAC).

Riksgälden föreslår ändrade föreskrifter om resolution

2023-01-26 | Remissvar Bank

Finansinspektionen tillstyrker Riksgäldskontorets förslag till ändringar i Riksgäldskontorets föreskrifter (RGKFS 2015:2) om resolution.