Allt publicerat

Här hittar du allt som har publicerats i olika nyhetslistor på fi.se.

2018

Svenska försäkringsgrupper klarar europeiskt stresstest

Europeiska tillsynsmyndigheten för försäkringsföretag och tjänstepensionsinstitut, Eiopa, har under 2018 genomfört stresstester av europeiska försäkringsgrupper för att pröva deras motståndskraft.

IASB kommer att föreslå ytterligare ändringar i IFRS 17

Vid ett möte den 13 december 2018 diskuterade International Accounting Standards Board (IASB) frågeställningar som de fått om införandet av IFRS 17. Som ett resultat av detta har IASB beslutat att föreslå ändringar i punkt 78 om presentation i balansräkningen.

Finansinspektionen granskar hanteringen av utlämningsärende

2018-12-14 | Pressmeddelanden

Med anledning av de uppgifter som framkommit i Svenska Dagbladet om FI:s hantering av ett utlämningsärende har FI inlett en intern rättslig prövning. Syftet är att säkerställa att ärendet handlagts på ett korrekt sätt.

Ny ordning för redovisningstillsyn från januari 2019

Efter årsskiftet försvinner lagkravet på att en börs ska bedriva redovisningstillsyn. I stället införs en möjlighet till att dela upp ansvaret för denna tillsyn. FI har fortsatt det yttersta ansvaret och befogenhet att ingripa mot överträdelser. Men övervakningen av emittenters regelbundna finansiella information kan lämnas till ett organ med representativa företrädare på redovisningsområdet.

Dagordning den 18 december 2018

2018-12-13 | Om FI

Dagordning för FI:s styrelses sammanträde tisdagen den 18 december 2018.

Nätverket för klimat och finansmarknad fyller ett år

Det internationella nätverket för klimat och finansmarknad, NGFS, firar i dagarna sin ettårsdag och välkomnar samtidigt fem nya medlemmar. Organisationen har därmed växt från åtta medlemmar – däribland Finansinspektionen – till 24 medlemmar och fem observatörer från fem olika kontinenter.

Fysisk person får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i HMS Networks

2018-12-13 | Sanktioner

AA ska betala en sanktionsavgift med 12 000 kronor för att för sent ha anmält en transaktion med aktier i HMS Networks AB till Finansinspektionen.

Uppdaterade regler hos Eiopa

Eiopa har gjort ett antal uppdateringar av valideringsreglerna i Solvens 2-rapporteringen. Förändringarna redovisas i dokumentet Solvency 2 List of validations på Eiopas webbplats.

Förändringar i trafikljusrapporteringen

Till följd av en systemuppdatering kommer funktionen Presentation av resultat för trafikljusrapporteringen inte längre att kunna användas. Däremot finns fortfarande Excelmallen, med en motsvarande flik med samma funktionalitet (Totalkrav), tillgänglig.

Anknutna försäkringsförmedlare behöver anmäla till Bolagsverket

2018-12-12 | Nyheter Försäkring

Anknutna försäkringsförmedlare som före den 1 oktober 2018 bedriver försäkringsdistribution vid sidan av sin huvudsakliga verksamhet behöver anmäla detta till Bolagsverket.

Leif Erlandsson Konsult AB får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i Intuitive Aerial

2018-12-12 | Sanktioner

Leif Erlandsson Konsult AB ska betala en sanktionsavgift med 20 000 kronor för att för sent ha anmält en transaktion med BTU i Intuitive Aerial AB till Finansinspektionen.

Fysisk person får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i Swedish Orphan Biovitrum

2018-12-12 | Sanktioner

AA ska betala en sanktionsavgift med 18 500 kronor för att för sent ha anmält en transaktion med aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB till Finansinspektionen.

FI-forum: Översyn och utvärdering av banker

2018-12-11 | FI-forum Bank

FI följde upp föregående års FI- forum av översyns- och utvärderingsprocessen (ÖUP). Årets forum var en fördjupning där vi tog upp hur vi bedömer likviditetsrisk respektive intern styrning och kontroll inom ramen för ÖUP.

FI om kritik i media: Vi ingriper när bristerna är allvarliga

– Vi ingriper när bristerna är allvarliga. Vi delar inte bilden att vi i sex undersökningar hittade så allvarliga brister att det borde ha lett till ingripanden. Det refereras till lösryckta citat i underlag skrivna av enskilda medarbetare. Det handlar alltså inte om FI:s samlade bedömning, säger FI:s generaldirektör Erik Thedéen i en kommentar.

Uppdaterade valideringsregler från EBA

Europeiska bankmyndigheten, EBA, har publicerat en uppdaterad lista med valideringsregler.

Protokoll från möte den 4 december

Protokollet från Finansiella stabilitetsrådets möte den 4 december 2018 finns nu publicerat på rådets webbplats.

Finansinspektionen justerar amorteringskravet

2018-12-11 | Bolån Nyheter Bank

FI:s styrelse har beslutat om två förändringar i amorteringsföreskrifterna. För det första ska företag som har tillstånd att lämna bostadskrediter enligt lagen (2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter också omfattas av amorteringskravet. Det införs även en möjlighet att göra undantag för vissa krediter.

Protokoll 2018:10

2018-12-11 | Om FI

Protokoll vid sammanträde med Finansinspektionens styrelse hos Finansinspektionen, Brunnsgatan 3, Stockholm tisdagen den 13 november 2018.

RTW Master Fund får avgift för sen blankningsanmälan

2018-12-11 | Sanktioner

RTW Master Fund, Ltd ska betala särskild avgift på 4 300 kronor för att för sent ha anmält att en kort nettoposition i Orexo AB hade sjunkit under relevant tröskelvärde för anmälan.

Balyasny Europe Asset Management får avgift för sen blankningsanmälan

2018-12-11 | Sanktioner

Balyasny Europe Asset Management LLP ska betala särskild avgift på 131 200 kronor för att för sent ha anmält att en kort nettoposition i Castellum Aktiebolag hade uppnått relevant tröskelvärde för anmälan.

Exane Asset Management får avgift för sen blankningsanmälan

2018-12-11 | Sanktioner

Exane Asset Management ska betala särskild avgift på 112 500 kronor för att för sent ha anmält att en kort nettoposition i Ahlsell AB hade uppnått relevant tröskelvärde för offentliggörande.

Fysisk person får sanktionsavgift för sen flaggning i Invuo Technologies

2018-12-11 | Sanktioner

AA ska betala en sanktionsavgift på 868 000 kronor för att för sent ha anmält att innehavet av aktier och röster i Invuo Technologies AB överstigit en flaggningsgräns.

Systemuppgradering i TRS 2-systemet

Onsdagen den 12 december kommer TRS 2-systemet inte att vara tillgängligt på grund av uppgradering till en ny systemversion. Det går fortsatt bra att skicka in transaktionsfiler. Filerna kommer dock först att hämtas från rapportörers FTP-servrar för bearbetning när systemuppgraderingen är klar. Därefter kommer (FF-) feedbackfiler att skapas och skickas ut.

Nils-Henrik Investment AB får sanktionsavgift för sen insynsanmälan

2018-12-10 | Sanktioner

Nils-Henrik Investment AB ska betala en sanktionsavgift med 5 400 000 kronor för att för sent ha anmält avyttring av aktier i Mr Green & Co AB till Finansinspektionen.

Fysisk person får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i Mr Green & Co

2018-12-10 | Sanktioner

AA ska betala en sanktionsavgift med 2 837 000 kronor för att för sent ha anmält en transaktion med aktier i Mr Green & Co AB till Finansinspektionen.

TRS 2-systemet skapar för tillfället inte FD-filer

För närvarande, fredagen den 7 december, skapar inte TRS 2-systemet några FD-filer (daily feedback).

Penningtvättstillsyn, tillsynsdialog och sanktioner

Med anledning av uppgifter i media om Finansinspektionens penningtvättstillsyn gör Finansinspektionen följande kommentar.

Erik Thedéen: Tillsynens roll på hållbarhetsområdet

”Som tillsynsmyndighet är Finansinspektionens roll att bidra till att finansiella företag beaktar och hanterar risker som kan påverka deras verksamhet, det finansiella systemets funktion och konsumenten. Och olika typer av hållbarhetsrelaterade faktorer skapar den typen av risker. Arbetet med hållbarhet ska därför vara en del av de finansiella företagens riskhantering, och frågorna behöver införlivas i deras styrning och strategiska arbete. De ska därmed också vara en naturlig del av den finansiella tillsynen.” Så inledde Erik Thedéen sitt anförande på Sveriges Finansanalytikers Förening i Stockholm.

Fysisk person får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i Concent Holding

2018-12-07 | Sanktioner

AA ska betala en sanktionsavgift med 80 000 kronor för att för sent ha anmält en transaktion med aktier i Concent Holding AB till Finansinspektionen och för att ha handlat aktier inom trettio dagar innan Concent Holding AB offentliggjorde en bokslutskommuniké.

Fysisk person får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i Tobin Properties

2018-12-07 | Sanktioner

AA ska betala en sanktionsavgift med 14 000 kronor för att för sent ha anmält en transaktion med aktier i Tobin Properties AB till Finansinspektionen.

Laddar sidan