Allt publicerat

Här hittar du allt som har publicerats i olika nyhetslistor på fi.se.

2018

Åsa Larson: Det viktigaste inom tjänstepensionsregleringen

Det är lämpligt och riktigt att flera regler som gäller för livförsäkringsföretag i Sverige också ska gälla för den på många sätt likartade affär som tjänstepensionsverksamheten utgör.

Fysisk person får sanktionsavgift för sen anmälan i HMS Networks

2018-10-16 | Sanktioner

En fysisk person ska betala en sanktionsavgift med 12 000 kronor för att för sent ha anmält en transaktion med aktier i HMS Networks AB till Finansinspektionen.

Fysisk person får sanktionsavgift för sen anmälan i Scandinavian Credit Fund I

2018-10-16 | Sanktioner

En fysisk person ska betala en sanktionsavgift med 30 000 kronor för att för sent ha anmält en transaktion med kapitalandelsbevis i Scandinavian Credit Fund I AB till Finansinspektionen.

Nätverket för klimat och finansmarknad har släppt sin första rapport

Klimatrelaterade risker är en källa till finansiella risker. Det fastslår det internationella nätverket för klimat och finansmarknad, NGFS, i sin första rapport. Nätverket förtydligar därmed att det anser att det ingår i det uppdrag som centralbanker och tillsynsmyndigheter har att säkerställa att det finansiella systemet har motståndskraft mot klimatrelaterade risker.

Resultat från tredje och fjärde diskussionsmötet med branschen om IFRS 17

Nu finns dokumentation från det tredje och fjärde diskussionsmötena mellan FI och branschen om redovisningsstandarden IFRS 17.

Anteckningar från branschsamtal om andra betaltjänstdirektivet

2018-10-15 | PSD 2 Nyheter Bank

Nu publicerar FI mötesanteckningar från branschsamtalet om det andra betaltjänstdirektivet och de hinder, utmaningar och lösningar som aktörer på marknaden upplever.

Fysisk person döms att betala sanktionsavgift för marknadsmanipulation i Filo Mining Corp

A har dömts av Stockholms tingsrätt att betala en sanktionsavgift för marknadsmanipulation. Finansinspektionen hade utfärdat ett sanktionsföreläggande som A inte godkände. Finansinspektionen valde därför att väcka talan vid Stockholms tingsrätt.

FI-forum: EBA:s stresstest 2018

2018-10-15 | EBA FI-forum Bank

Den europeiska bankmyndigheten (EBA) genomför under 2018 ett stresstest av den europeiska bankmarknaden i syfte att bedöma bankernas motståndskraft mot en makroekonomisk påfrestning. Ett stresstest är en relativ komplex övning. Därför anordnar vi ett FI-forum på detta tema och fokuserar på resultaten i EBA:s stresstest, som förväntas publiceras den 2 november på deras webbplats.

Tidsplan för rapportering av avveckling utanför värdepapperscentraler (internaliserad avveckling)

Företag som avvecklar en värdepapperstransaktion utanför en värdepapperscentral (internaliserar avveckling) ska enligt förordningen om förbättrad värdepappersavveckling och om värdepapperscentraler, CSDR, rapportera sin internaliserade avveckling till FI. Införandet av den plattform som FI ska använda för denna rapportering är försenat. FI återkommer under sista kvartalet 2018 med information om när det går att rapportera internaliserad avveckling.

Dagordning den 16 oktober 2018

2018-10-10 | Om FI

Dagordning för FI:s styrelses sammanträde tisdagen den 16 oktober 2018.

Perdurance Neutral Master Fund Limited får avgift för sen blankningsanmälan

2018-10-09 | Sanktioner

Perdurance Neutral Master Fund Limited ska betala särskild avgift på 10 000 kronor för att för sent ha anmält att en kort nettoposition i Alfa Laval AB hade passerat relevant tröskelvärde för anmälan.

Erik Thedéen: Klarar bankerna nästa kris – vilken roll spelar kapitalkrav?

Att diskutera hur bankerna klarar nästa kris är onekligen ett passande ämne i oktober 2018, precis tio år efter finanskrisens svåraste fas.

Tredje AP-fonden får sanktionsavgift för sen flaggning i Karolinska Development

2018-10-08 | Sanktioner

Tredje AP-fonden ska betala en sanktionsavgift på 1 070 000 kronor för att för sent ha anmält att sitt innehav av aktier och röster i Karolinska Development AB överstigit en flaggningsgräns.

Uppdaterade frågor och svar på Mifid 2/Mifir om investerarskydd

2018-10-05 | Esma Nyheter Mifid

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten, Esma, har publicerat två nya eller uppdaterade frågor och svar om investerarskydd kopplade till EU:s direktiv och förordning Mifid 2/Mifir.

Fysisk person får sanktionsavgift för sen anmälan i Crown Energy

2018-10-05 | Sanktioner

En fysisk person ska betala en sanktionsavgift med 620 000 kronor för att för sent ha anmält en transaktion med aktier i Crown Energy AB till Finansinspektionen.

Fysisk person får sanktionsavgift för sen anmälan i Crown Energy

2018-10-05 | Sanktioner

En fysisk person ska betala en sanktionsavgift med 620 000 kronor för att för sent ha anmält en transaktion med aktier i Crown Energy AB till Finansinspektionen.

Ny lag om försäkringsdistribution

2018-10-05 | Nyheter Försäkring

FI har uppdaterat information om tillstånd för försäkringsdistribution med anledning av den nya lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution.

Brexit och konsekvenser för svenska företags clearing

2018-10-05 | Nyheter Marknad Bank

Storbritanniens beslut att lämna EU (brexit) den 29 mars 2019 får flera konsekvenser för den svenska finansmarknaden.

FI och SPV lanserar film om tjänstepension

Finansinspektionen har tillsammans med Statens tjänstepensionsverk (SPV) tagit fram en interaktiv film om tjänstepension för statligt anställda. På ett enkelt, snabbt och lättillgängligt sätt ska 260 000 statligt anställda få bättre överblick hur olika händelse i livet kan påverka både tjänstepensionen och privatekonomin.

Oxford Asset Management får avgift för sen blankningsanmälan

2018-10-03 | Sanktioner

Oxford Asset Management ska betala särskild avgift på 10 000 kronor för att för sent ha anmält att en kort nettoposition i Trelleborg AB hade passerat relevant tröskelvärde för offentliggörande.

Förändringar på gång för transaktionsrapportering enligt Mifir

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) kommer att uppdatera sina rapporteringsinstruktioner, xml-scheman och valideringsregler för transaktionsrapportering enligt Mifir. Detta sker i samband systemuppgraderingar som är planerade till februari 2019.

Uppdaterade frågor och svar om marknadsmissbruksförordningen

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) har publicerat uppdaterade frågor och svar om marknadsmissbruksförordningen (Mar, [EU] 596/2014).

Esma ger detaljer om förlängt förbud mot binära optioner

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) har publicerat mer information om förbudet mot att marknadsföra, distribuera och sälja binära optioner till konsumenter i tre ytterligare månader.

Calixto Global Investors får avgift för sen blankningsanmälan

2018-10-01 | Sanktioner

Calixto Global Investors, LP ska betala en sanktionsavgift på 40 000 kronor för att för sent ha anmält att en kort nettoposition i Fingerprint Cards AB passerat relevanta tröskelvärden för offentliggörande.

Calixto Global Investors får avgift för sen blankningsanmälan

2018-10-01 | Sanktioner

Calixto Global Investors, LP ska betala en sanktionsavgift på 10 000 kronor för att för sent ha anmält att en kort nettoposition i Fingerprint Cards AB passerat relevanta tröskelvärden för offentliggörande.

Calixto Global Investors får avgift för sen blankningsanmälan

2018-10-01 | Sanktioner

Calixto Global Investors, LP ska betala en sanktionsavgift på 20 000 kronor för att för sent ha anmält att en kort nettoposition i Fingerprint Cards AB passerat relevanta tröskelvärden för offentliggörande.

Esma förlänger sitt produktingripande mot CFD-kontrakt

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) har beslutat att förlänga begränsningarna att marknadsföra, distribuera och sälja CFD-kontrakt till icke-professionella kunder.

Uppdaterade frågor och svar om regler för referensvärden

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) har publicerat uppdaterade frågor och svar om Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1011 (Benchmarkförordningen, BMR).

Martin Noréus: Aktuella tillsynsfrågor

God styrning, riskhantering och sunda värderingar är avgörande förutsättningar för välfungerande och stabila banker. ”Brister inom dessa områden kan få förödande konsekvenser för den enskilda banken och i förlängningen även allvarligt skada kundernas och allmänhetens intressen”, sade Noréus.

Laddar sidan