PM 8 – Internationella erfarenheter av faktorer som påverkat hushållens skuldsättning i Sverige

Skuldkvoten i Sverige är internationellt sett hög. De bakomliggande orsakerna till uppgången av skuldkvoten i Sverige är däremot annorlunda jämfört med andra länder. Det minskar risken för att Sverige med automatik kommer att genomgå en liknande utveckling som andra krisländer genomgått i och med finanskrisen.

FI:s beräkningar visar att uppgången i hushållens skuldsättning i Sverige främst förklaras av att allt fler äger sin bostad, av sänkta skatter och av låga bolåneräntor. Uppgången i hushållens skuldkvot i andra länder kan inte förklaras av dessa faktorer och därmed borde dessa länder ha andra förklaringsfaktorer.

För att bedöma den framtida utvecklingen i Sverige borde det mest intressanta vara att försöka avgöra hur de bakomliggande förklaringsfaktorerna till hushållens skuldsättning kommer att utvecklas i framtiden, snarare än att dra slutsatser från vad som har hänt i andra länder.

Laddar sidan