PM 2 – Analys av spridningen av hushållens skuldsättning

Riskerna med hushållens aggregerade skuldsättning i samhället kan se olika ut beroende på hur skulderna är fördelade. En analys av spridningen i hushållens skuldsättning visar att skuldkvoten har ökat trendmässigt för alla inkomstgrupper och att vissa hushållsgrupper är mycket sårbara. Risken för större kreditförluster på bostadslån bedöms däremot vara liten.

En relativt liten andel av lånen finns hos sårbara hushåll. Även om skuldsättningen innebär en risk för dessa enskilda hushåll så utgör de som grupp ingen stor risk för det finansiella systemet. Hushållens betalningsförmåga är god hos såväl befintliga som nya låntagare. Stresstester visar dessutom att hela låntagarstocken har god motståndskraft mot ökade lånekostnader. Stresstesterna tyder på att de direkta effekterna av att hushållen får underskott inte behöver påverka den finansiella stabiliteten.

Laddar sidan