Risker för den finansiella stabiliteten och för enskilda hushåll i Sverige relaterade till hushållens skuldsättning och amorteringsbeteenden

På uppdrag av Samverkansrådet har en av Finansinspektionen och Riksbanken gemensam analysgrupp tillsatts för att analysera risker kopplade till hushållens skuldsättning och amorteringsbeteenden. Slutsatser kring analysarbetet motiverar till att överväga ytterligare åtgärder för att hantera riskerna med hushållens höga skuldkvot.

De huvudsakliga slutsatserna av analysgruppens arbete är att hushållen generellt sett har en god återbetalningsförmåga, även i stressade situationer. Risken för att bankerna gör stora kreditförluster på bolån bedöms vara liten.

Analyser på makrodata indikerarar att fundamentala reala efterfråge- och utbudsfaktorer ligger bakom en stor del av uppgången i hushållens aggregerade skuldkvot de senaste 10-15 åren.

Sedan bolånetaket infördes 2010 har amorteringstiderna minskat på topp- och blancolån, men de långa amorteringstiderna på bottenlån upprätthåller den höga aggregerade skuldkvoten.

Det finns en risk för att de fundamentala orsakerna till den ökade skuldkvoten plötsligt ändras. Det skulle kunna orsaka ekonomiska problem och det allmänna förtroendet för svensk ekonomi skulle kunna skadas. Dessa negativa faktorer skulle i kombination med varandra kunna utlösa ett kraftigt bostadsprisfall. I en sådan situation finns det risk för att hushållen drar ned på sin konsumtion och hushållens höga aggregerade skuldkvot utgör en sårbarhet som kan leda till att konsekvenserna blir än mer dramatiska.

Laddar sidan