Resultat

2018

Direktivet om ett ökat aktieägarengagemang Förslag till genomförande i svensk rätt

Finansinspektionen tillstyrker i huvudsak promemorians förslag.

2014

Remissvar på Konsumenttvistutredningen

FI har inte några invändningar avseende de förslag och bedömningar som betänkandet innehåller.

Laddar sidan