Remissvar: En ny statistik över hushållens tillgångar och skulder

Finansinspektionen tillstyrker utredningens förslag att samla in uppgifter om hushållens tillgångar och skulder. Dessa uppgifter kommer att förbättra FI:s möjligheter att fullgöra våra uppdrag inom såväl makro- och mikrotillsyn som konsumentskydd.

FI har länge pekat på att det finns ett stort behov av uppgifter på individnivå över hushållens lån och tillgångar, och om hur de är fördelade. Vi behöver kunna ta hänsyn till hushållens ekonomiska ställning som underlag för beslut om viktiga policyåtgärder, till exempel amorteringskrav, och analyser av deras effekter. Utredningens förslag ger oss detta.

Denna typ av register är inte ovanliga i ett internationellt perspektiv. Motsvarande uppgifter samlas in och används för analys i flera andra länder, exempelvis Danmark och Norge. Betydelsen av att dessa uppgifter samlas in framhålls även av IMF i sin senaste granskning av svensk ekonomi.