Resultat

2019

FI-forum: EU:s prospektförordning

Från och med den 21 juli 2019 ska EU:s prospektförordning tillämpas i sin helhet. En ny lag med kompletterande bestämmelser till förordningen träder i kraft samma dag. Med anledning av detta anordnade FI ett FI-forum som bland annat syftarde till att övergripande beskriva det nya regelverket.

Frågor och svar om EU:s nya prospektförordning

2019-03-29 | Prospekt Nyheter Marknad

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) har publicerat frågor och svar kopplade till EU:s nya prospektförordning.

Förslag om kompletterande bestämmelser till EU:s prospektförordning

2019-03-27 | Prospekt Nyheter Marknad

Regeringen publicerade på tisdagen en proposition 2018/19:83 om kompletterande bestämmelser till EU:s prospektförordning.

Förslag till ändringar i regler om verksamhet på marknadsplatser

FI föreslår ändringar i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2007:17) om verksamhet på marknadsplatser.

Regeringsförslag om kompletterande bestämmelser till EU:s prospektförordning

2019-02-12 | Prospekt Nyheter Marknad

Regeringen föreslår i lagrådsremissen Kompletterande bestämmelser till EU:s prospektförordning bland annat en lag med kompletteringar till EU:s prospektförordning.

2018

EU-samråd om förslag till delegerad förordning om prospekt

2018-11-29 | Prospekt Esma Nyheter

Nu går det att lämna synpunkter på ett förslag från EU-kommissionen till en delegerad förordning kopplad till prospektförordningen.

Om prospektförordningen

2018-11-28 | Prospekt Marknad

Prospektförordningen trädde i kraft den 20 juli 2017 och är direkt tillämplig i Sverige. Den ska tillämpas i sin helhet från och med den 21 juli 2019. Ett antal bestämmelser om undantag från prospektskyldighet började dock tillämpas den 20 juli 2017 (delar av artikel 1.5) respektive den 21 juli 2018 (artiklarna 1.3 och 3.2).

Frågor och svar

2018-11-28 | Prospekt Marknad

Läs mer

Ny prospektförordning

2018-11-28 | Prospekt Marknad

Den nya prospektförordningen ska säkerställa investerarskydd och marknadseffektivitet, samtidigt som den ska stärka den inre kapitalmarknaden.

Laddar sidan