Insynsregistret

Insynspersoners och närståendes transaktioner.

Insynsregistret innehåller uppgifter om personer i ledande ställning och de transaktioner som de och deras närstående har genomfört i aktier och skuldinstrument emitterade av emittenten och övriga relaterade finansiella instrument.

Insynsregistret innehåller även uppgifter om personer i ledande ställning och deras närstående hos deltagare på marknaden för utsläppsrätter och de transaktioner som de genomfört i utsläppsrätter, auktionerade produkter baserade på utsläppsrätter eller relaterade derivat.

Registret uppdateras löpande vartefter ny rapportering inkommer till Finansinspektionen.

Inrapporterade transaktioner är sökbara efter utgivare, deltagare på marknaden för utsläppsrätter, auktionsplattformen, auktionsförrättaren, auktionsövervakaren, person i ledande ställning, transaktionsdatum samt publiceringsdatum.

För att rapportera insynshandel: gå till sidan Insynshandel (Mar).

Om Insynsregistret

Skyldigheten att anmäla transaktioner till insynsregistret omfattar transaktioner i emittenter noterade på en reglerad marknad eller en multilateral handelsplattform, MTF.

De inrapporterade transaktionerna sträcker sig tillbaka till 3 juli 2016, vilket är då EU:s förordning om marknadsmissbruk (EU) 596/2014 trädde i kraft. Transaktionerna kan exporteras till Excel. Äldre transaktioner är bevarade hos FI och sträcker sig tillbaka till 1995.

Rapportering till insynsregistret sker via FI:s webbplats. Anmälningar som kommer in via e-legitimation publiceras direkt. Det är rapportören som ansvarar för innehållet i en anmälan. Mer information om hur man rapporterar in transaktioner till insynsregistret finns på sidan Rapportering.

Observera att en ny användare först måste registrera sig på FI:s webbplats och lägga upp en användarprofil innan personen kan logga in i rapporteringssystemet.

En anmälningsskyldig person som inte genomfört transaktioner om 5 000 euro under ett kalenderår har inte en skyldighet att anmäla dessa transaktioner till insynregistret. Det kan således finnas transaktioner som utförts av en anmälningsskyldig person men som inte anmälts till insynsregistret då de inte nått upp till beloppsgränsen.

Sanktioner

FI ska, enligt 5 kap. 2 § lagen (2016:1306) med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning (KompL), ingripa mot den som låtit bli att göra en anmälan om egna transaktioner i enlighet med artikel 19.1–19.2, 19.6 och 19.7 i Mar. För mer information om potentiella sanktioner för överträdelser av bestämmelserna, se Transaktioner av personer i ledande ställning.

Samtliga ingripanden som FI beslutar om när information inte offentliggörs enligt reglerna på värdepappersmarknaden finns tillgängliga på FI:s webbplats på sidan Sanktioner/Marknadsinformation.

Frågor och svar

Observera att skyldigheten att anmäla transaktioner till insynsregistret åligger den anmälningsskyldige och denne måste således känna till sina skyldigheter väl. Observera även att en anmälan anses vara inkommen till FI först när den är fullständig och komplett.

För frågor om transaktioner utförda av personer i ledande ställning, se Transaktioner av personer i ledande ställning. Frågor som rör rapportering av transaktioner till insynsregistret kan du ställa till vår avdelning för Rapportering på rapportering@fi.se eller 08-408 980 37 (telefontid vardagar kl. 9–11).

FI kan svara på frågor, informera om tillämpliga bestämmelser och ge vägledning. FI kan som tillsynsmyndighet dock inte ge förhandsbesked i enskilda fall. Om den anmälningsskyldiga är osäker på om eller hur en transaktion ska rapporteras till FI rekommenderas därför att kontakta en juridisk rådgivare som kan hjälpa till med en bedömning utifrån de omständigheter som är specifika för just den personen.

Senast granskad: 2020-01-17
Laddar sidan