EU-sanktioner

Såväl finansiella företag som företag och yrkesutövare utanför den finansiella sektorn är skyldiga att följa de sanktioner som EU:s ministerråd har utfärdat och som riktar sig mot personer och enheter som misstänks för inblandning i terroristhandlingar eller samröre med terrorister och personer med anknytning till vissa regimer utanför EU.

Finansinspektionens uppdrag

Företagen ska informera Finansinspektionen om konton och belopp som frysts enligt sanktionerna och meddela förändringar för dessa konton.

Finansinspektionens uppdrag är alltså att:

 1. Ta emot uppgifter om frysta tillgångar från företagen (även uppgifter om förändringar av frysta tillgångar och ekonomiska resurser).
 2. Ta emot uppgifter om Rysslands centralbanks tillgångar och reserver som innehas eller kontrolleras av fysiska och juridiska personer, enheter och organ.
 3. Vidarebefordra uppgifter om frysta tillgångar och uppgifter om Rysslands centralbanks tillgångar och reserver till EU-kommissionen (även uppgifter om förändringar av frysta tillgångar och ekonomiska resurser).
 4. Bevilja undantag från frysning av tillgångar som avser betalning av verksamhetsutövares avgifter för rutinmässig förvaltning.
 5. Bevilja undantag från förbud mot att genomföra transaktioner relaterade till förvaltningen av Rysslands respektive Belarus centralbankers reserver och tillgångar i vissa fall.
 6. Ta emot förteckningar och uppgifter från kreditinstitut om insättningar som överstiger 100 000 euro, som innehas av ryska eller belarusiska medborgare, eller fysiska personer bosatta i Ryssland eller Belarus eller av juridiska personer som är etablerade i Ryssland eller Belarus. Detta gäller även juridiska personer, enheter eller organ som är etablerade utanför unionen och vars äganderätt till mer än 50 procent direkt eller indirekt ägs av ryska medborgare eller fysiska personer som är bosatta i Ryssland.
 7. Underrätta EU-kommissionen om de förteckningar över, och uppgifter om, insättningar som mottagits enligt punkten 5 ovan.
 8. Ta emot uppgifter från fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som förtecknas i bilaga 1 till Rådets förordning (EU) nr 269/2014 om restriktiva åtgärder med avseende på åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende avseende penningmedel och ekonomiska resurser.

Underrättelse om frysta tillgångar

Underrättelse om frysta tillgångar och ekonomiska resurser till Finansinspektionen ska innehålla information om:

 • namn på den person/enhet/organ som frysningen avser
 • förordning, artikel och eventuell bilaga som ligger till grund för frysningen
 • datum när frysningen har skett
 • belopp/saldo/värde på den frusna tillgången
 • specifikation av vad som har frusits i form av konto eller annan tillgång.


Underrättelsen skickas till finansinspektionen@fi.se. Ange "EU-sanktioner" i ämnesraden.

Underrättelse om Rysslands centralbanks tillgångar och reserver

Underrättelse om uppgifter om Rysslands centralbanks tillgångar och reserver till Finansinspektionen ska åtminstone innehålla information om:

 • Identiteten på de fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som äger, innehar eller kontrollerar sådana tillgångar och reserver, inbegripet namn, adress och momsregistreringsnummer eller skatteregistreringsnummer.
 • Belopp eller marknadsvärde avseende sådana tillgångar och reserver på rapporteringsdagen och dagen för immobilisering.
 • Typer av tillgångar och reserver fördelat på de kategorier som anges i förordning (EU) 833/2014 artikel 5a. p. 4a. (c). För var och en av dessa kategorier ska relevanta uppgifter, om sådana finns tillgängliga, om exempelvis kvantitet, plats, valuta, löptid och avtalsvillkor mellan den rapporterande enheten och ägaren av tillgångarna anges.

Uppgifterna ska rapporteras senast två veckor efter den 26 februari 2023 och uppdateras var tredje månad. Om den rapporterande fysiska eller juridiska personen, enheten eller organet har konstaterat en extraordinär och oförutsedd förlust eller skada på de tillgångar och reserver ska denna information omedelbart rapporteras till Finansinspektionen och kommissionen.

Underrättelsen skickas till finansinspektionen@fi.se. Ange "EU-sanktioner" i ämnesraden.

EU-sanktioner med anledning av situationen i Ukraina

Rapportering om insättning över 100 000 euro

Kreditinstitut ska senast den 27 maj 2022 skicka en förteckning över insättningar över 100 000 euro som innehas av ryska eller belarusiska medborgare eller fysiska personer bosatta i Ryssland eller Belarus eller av juridiska personer, enheter eller organ som är etablerade i Ryssland eller Belarus. Referensdatum för ryska insättningar är den 26 februari 2022 och för belarusiska den 10 mars 2022. Beloppen för sådana insättningar i förteckningen ska därefter uppdateras var tolfte månad.

Kreditinstituten ska också lämna uppgifter om insättningar som överstiger 100 000 euro som innehas av ryska eller belarusiska medborgare eller fysiska personer bosatta i Ryssland eller Belarus som har förvärvat medborgarskap i en medlemsstat eller uppehållstillstånd i en medlemsstat genom ett system för medborgarskap för investerare eller ett system för uppehållstillstånd för investerare.

Kreditinstitut ska senast den 27 maj 2023 skicka en förteckning över insättningar över 100 000 euro som innehas av juridiska personer, enheter eller organ som är etablerade utanför unionen och vars äganderätt till mer än 50 procent direkt eller indirekt ägs av ryska medborgare eller fysiska personer som är bosatta i Ryssland. Beloppen för sådana insättningar i förteckningen ska därefter uppdateras var tolfte månad.

Ovanstående framgår av artikel 5g i förordning (EU) 833/2014 respektive 1z i förordning (EU) 765/2006.

Rapporteringen från svenska kreditinstitut ska omfatta såväl den svenska verksamheten som dess utländska filialers verksamhet. Huruvida sådana filialer omfattas av motsvarande krav på rapportering i värdlandet bör kontrolleras med behöriga myndigheter i respektive land. Utländska kreditinstitut som är verksamma genom filial i Sverige omfattas inte av kravet på rapportering till Finansinspektionen.

Kreditinstitut som inte har insättningar enligt ovan behöver inte rapportera detta till Finansinspektionen.

Förteckningarna och uppgifterna ska lämnas till Finansinspektionen senast den 27 maj 2023 genom att skickas till finansinspektionen@fi.se. Ange "EU-sanktioner - förteckning insättningar". Uppgifterna kan lämnas i mallen nedan som tagits fram av EBA på uppdrag av EU-kommissionen.

Fysiska eller juridiska personer på sanktionslista ska rapportera tillgångar

Enligt ändringsförordning 2022/1273, art 9 p. 2 och 4 i ursprungsförordning 269/2014 ska fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som förtecknas i bilaga 1 före den 1 september 2022 eller inom sex veckor från datumet för uppförandet på förteckningen i bilaga 1, beroende på vilket som inträffar sist, inrapportera penningmedel eller ekonomiska resurser inom en medlemsstats jurisdiktion som tillhör, ägs, innehas eller kontrolleras av dem till den behöriga myndigheten i den medlemsstat där dessa penningmedel eller ekonomiska resurser finns.

Rapportering till Finansinspektionen ska innehålla information om:

 • namn på den person/enhet/organ
 • förordning och artikel som ligger till grund för sanktionen
 • specifikation av penningmedel (kontoinnehav) eller tillgång
 • belopp/saldo/värde på respektive kontoinnehav eller tillgång

Använd mallen för inrapportering enligt artikel 9 nedan och mejla finansinspektionen@fi.se . Ange "EU-sanktioner" i ämnesraden.

Utrikesdepartementet samordnar den svenska sanktionspolitiken

På Utrikesdepartementets (UD) webbplats finns dokumentation över samtliga finansiella sanktioner som har utfärdats och information om de personer, grupper och enheter som sanktionerna riktas mot. På denna sida presenteras några exempel på EU-sanktioner. Informationen på UD:s webbplats uppdateras löpande och UD uppmanar den som vill kontrollera vad som gäller i dagsläget att kontakta ansvarig geografisk enhet på UD.

Uppdaterad och relevant information om förändringar i sanktionsregelverket publiceras i Europeiska Unionens officiella tidning. På EU-kommissionens webbplats finns vägledning, länkar till sanktionslistor med mera.

EU-sanktioner mot terrorism

Sanktionerna är riktade mot:

 • al-Qaida (ursprungligen Usama bin Ladin, al-Qaida och talibanerna) vissa personer och enheter.
 • Sanktioner mot talibanerna ligger sedan 2011 inte längre i samma lista som sanktionerna mot al-Qaida utan i en lista över sanktioner mot Afghanistan.

Läs mer:

EU-sanktioner mot regimer

EU:s ministerråd har genom förordningar utfärdat sanktioner i syfte att frysa tillgångar för personer med anknytning till vissa regimer utanför EU.


Senast granskad: 2023-11-22