FI granskar bankers system för sanktionsscreening

FI ska genomföra en fördjupad analys om svenska bankers system för sanktionsscreening.

Den finansiella sektorns efterlevnad av internationella sanktioner är en prioriterad fråga för FI. Syftet med den fördjupade analysen är att mäta träffsäkerheten i bankernas tekniska system för att genomföra kontroller mot internationella sanktionslistor och i vilken utsträckning systemen genererar träffar mot sanktionslistorna med utgångspunkt i bankernas satta parametrar.

FI har valt ut 20 banker för den fördjupade analysen.

FI:s uppdrag omfattar att granska att finansiella företags förutsättningar att efterleva internationella sanktioner. Uppdraget omfattar samtliga sektorer under FI:s tillsyn.

Fördjupade analyser ökar FI:s förståelse

En fördjupad analys syftar till att öka FI:s förståelse för ett visst ämne och innebär att vi inhämtar relevant information. Syftet är inte att bedöma hur enskilda företag följer olika regler och analysen ligger inte till grund för beslut om sanktioner eller ingripanden. Baserat på vad som framkommer av en fördjupad analys kan vi dock välja att inleda en undersökning.


Presstjänst
(Ej sms)