Internationellt

FI medverkar i den internationella organisationen för värdepapperstillsyn, Iosco (International Organization of Securities Commissions). Esma är EU:s tillsynsmyndighet när det gäller värdepapper och marknad.

2015

Esma söker kandidater till referensgrupp med intressenter

2015-12-18 | Esma Nyheter Marknad

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) söker kandidater till intressentgruppen för värdepapper och marknader, SMSG.

FI tillämpar nya Esma-riktlinjer om alternativa nyckeltal

2015-12-08 | Regler Esma Nyheter

Den 3 juli 2016 införs nya riktlinjer i EU om alternativa nyckeltal. FI kommer att tillämpa riktlinjerna från och med att de träder i kraft.

Förslag till nya regler för indirekta clearingarrangemang

2015-11-09 | Esma Nyheter Emir

Nu finns det möjlighet att lämna synpunkter på den europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten, Esmas, förslag på vissa tekniska standarder som tas fram enligt mandat i Emir och Mifir.

Tre områden i fokus för granskning av finansiella rapporter

2015-11-05 | Redovisning Esma Nyheter

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten, Esma, har pekat ut tre områden som ska prioriteras när tillsynsmyndigheterna i EU granskar börsföretagens finansiella rapporter för 2015.

Börsföretag uppmanas att förbättra upplysningar i finansiella rapporter

2015-11-04 | Esma Nyheter Marknad

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten, Esma, har gjort ett uttalande om att börsnoterade företag bör förbättra kvaliteten på upplysningarna de lämnar i sina finansiella rapporter. Esma trycker på behovet av att få tydliga och företagsspecifika upplysningar som ger ett mervärde för läsaren.

Förslag på riktlinjer till en riskbaserad tillsyn över åtgärder mot penningvätt och finansiering av terrorism

2015-11-04 | Regler Esma Nyheter

Nu finns det möjlighet att lämna synpunkter på den gemensamma kommittén för de tre europeiska tillsynsmyndigheternas (Eba, Eiopa och Esma) förslag på riktlinjer till en riskbaserad tillsyn vid implementering av direktiv (EU) 2015/849 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism (4:e penningtvättsdirektivet).

Förslag till nya regler för värdepappersmarknaden

2015-09-02 | Regler Esma Nyheter

Nu finns det möjlighet att lämna synpunkter på den europeiska värdepappers- och marknadsmyndighetens, Esmas, förslag på vissa tekniska standarder för implementeringen av direktivet (Mifid 2) om marknader för finansiella instrument.

Förslag till riktlinjer om ersättningspolicy enligt UCITS- och AIFM-direktiven

2015-08-11 | Esma Nyheter Marknad

Nu finns möjlighet att lämna synpunkter på ett förslag från Europeiska värdepappers- och marknadsmyndighetens (Esma) till riktlinjer om en sund ersättningspolicy enligt UCITS-direktivet och AIFM-direktivet.

EU-förslag om tekniska standarder för Eltif-förordningen

2015-08-11 | Esma Nyheter Marknad

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten, Esma, har publicerat ett förslag till tekniska standarder enligt EU-förordning 2015/760 om europeiska långsiktiga investeringsfonder (Eltif-förordningen).

FI tillämpar inte nya EU-riktlinjer om tillämpningen av vissa definitioner av råvaruderivat

2015-07-24 | Esma Nyheter Emir

Den 7 augusti införs nya riktlinjer i EU om tillämpningen av vissa definitioner av råvaruderivat. FI kommer inte att tillämpa riktlinjerna då de inte är översatta till svenska.

Laddar sidan