EES-baserade AIF-förvaltare

En utländsk AIF-förvaltare som är baserad i ett land inom EES har möjlighet att bedriva sin verksamhet i Sverige. Då fordras i vissa fall att AIF-förvaltaren fått tillstånd av FI för verksamheten, i andra fall räcker det att AIF-förvaltarens hemlandsmyndighet underrättat FI om verksamheten. Om det är tillstånd eller underrättelse som krävs beror på vad det är för typ av verksamhet som AIF-förvaltaren vill bedriva.

Nedan återfinns mer information om FI:s handläggning av ärenden enligt LAIF för utländska EES-baserade AIF-förvaltare och vad en ansökan för respektive ärendetyp ska innehålla.

Anmälan om väsentlig ändring (5 kap. 9 §)

Enligt 5 kap. 9 § LAIF ska en utländsk AIF-förvaltare som avser att genomföra en väsentlig ändring av något som har angetts i en ansökan om tillstånd efter det att verksamheten har inletts, skriftligen anmäla detta till FI senast en månad innan ändringen genomförs. Om det är fråga om en redan genomförd, oplanerad ändring, ska dock en anmälan göras omedelbart efter en sådan ändring.

Anmälan ska innehålla

Anmälan ska innehålla en verksamhetsplan som uppdaterats avseende ändringen. Om fondbestämmelserna, bolagsordningen eller motsvarande regelverk för en alternativ investeringsfond ska ändras ska anmälan även innehålla dessa. Om ändringarna innebär att ytterligare en specialfond ska förvaltas, eller om fondbestämmelserna för en specialfond ändras, så krävs FI:s tillstånd.

Avgift

En avgift på 4 000 kronor ska betalas in till FI. 

Handläggningstid

FI lämnar normalt besked till AIF-förvaltaren inom 30 dagar från det att anmälan togs emot och avgiften betalats. Om FI finner att ändringen är godtagbar, ska behörig myndighet i AIF-förvaltarens hemland utan dröjsmål informeras om ändringen. Om FI finner att ändringen inte får göras ska inspektionen utan dröjsmål underrätta AIF-förvaltaren om detta.

Förvaltning av specialfond

En utländsk EES-baserad AIF-förvaltare som i sitt hemland har tillstånd enligt AIFM-direktivet får, efter tillstånd av Finansinspektionen, förvalta en specialfond.

Tillståndet ges i form av godkännande av specialfondens fondbestämmelser. Förutsättningarna för tillstånd framgår av 5 kap. 2 § LAIF.

Vid prövning enligt stycket ovan ska 4 kap. 9 § lagen (2004:46) om värdepappersfonder tillämpas. Det som anges där om fondbolag ska i stället avse AIF-förvaltare.

En utländsk EES-baserad AIF-förvaltare med tillstånd enligt andra stycket får marknadsföra andelar i specialfonden till professionella och icke-professionella investerare i Sverige.

Ansökan ska innehålla

 • Ett styrelseprotokoll eller motsvarande handlingar eller skriftliga uppgifter som anger när ledningen har fastställt fondbestämmelserna,
 • bolagsordning, bolagsavtal eller jämförbara stadgar som visar att förvaltaren har en rättslig struktur som motsvarar ett aktiebolag,
 • fondens fondbestämmelser,
 • uppgifter om uppdrag som lämnats till någon annan att förvalta specialfonden eller utföra visst arbete eller funktioner,
 • en informationsbroschyr enligt 12 kap. 7 § LAIF,
 • ett faktablad enligt 12 kap. 8 § LAIF,
 • information om vilka åtgärder AIF-förvaltaren har vidtagit för att kunna lösa in andelar och göra utbetalningar till andelsägarna i Sverige, och
 • information om hur AIF-förvaltaren ska lämna den information som den är skyldig att tillhandahålla.

Avgift

En avgift på 22 000 kronor ska betalas in till FI. 

Handläggningstid

FI fattar normalt beslut inom två månader under förutsättning att ansökan är fullständig och avgiften har registrerats av FI.

Marknadsföring till professionella investerare av EES-baserade alternativa investeringsfonder

En utländsk EES-baserad AIF-förvaltare som i sitt hemland har tillstånd som avses i AIFM-direktivet får, utan tillstånd enligt LAIF, till professionella investerare i Sverige marknadsföra andelar eller aktier i en av förvaltaren förvaltad EES-baserad alternativ investeringsfond.

Marknadsföring av andelar eller aktier i andra alternativa investeringsfonder än specialfonder får inledas när behörig myndighet i förvaltarens hemland har meddelat förvaltaren att en underrättelse om verksamheten och ett intyg om att förvaltaren har tillstånd som avses i AIFM-direktivet och där tillståndets omfattning och eventuella begränsningar avseende investeringsstrategier framgår har lämnats till FI.

Marknadsföring av en matarfond till en alternativ investeringsfond får ske enligt ovan bara om mottagarfonden är etablerad inom EES och förvaltas av en EES-baserad AIF-förvaltare.

Avgift

Ingen avgift tas ut.

Marknadsföring av icke EES-baserade alternativa investeringsfonder till professionella investerare (5 kap. 5 §)

En utländsk EES-baserad AIF-förvaltare som i sitt hemland har sådant tillstånd som avses i AIFM-direktivet får, efter tillstånd från FI enligt 5 kap. 5 § LAIF, marknadsföra andelar eller aktier i en av förvaltaren förvaltad icke EES-baserad alternativ investeringsfond i Sverige till professionella investerare i Sverige. Detsamma gäller om AIF-förvaltaren vill marknadsföra andelar eller aktier i en av förvaltaren förvaltad matarfond till en alternativ investeringsfond vars mottagarfond, eller dess förvaltare, inte är baserad inom EES.

Ansökan ska innehålla

 • Ett intyg från behörig myndighet i förvaltarens hemland om att AIF-förvaltaren i sitt hemland har tillstånd som avses i AIFM-direktivet,
 • en verksamhetsplan med uppgifter om vilken fond som ska marknadsföras och var den är etablerad,
 • fondens fondbestämmelser, bolagsordning eller motsvarande regelverk,
 • uppgift om vilket som är fondens förvaringsinstitut,
 • uppgift om var mottagarfonden är etablerad, om det är fråga om att marknadsföra en matarfond till en alternativ investeringsfond,
 • den information som anges i artikel 23 i AIFM-direktivet, och
 • information om vilka åtgärder AIF-förvaltaren har fastställt och vidtagit för att förhindra att andelar eller aktier i den alternativa investeringsfonden marknadsförs till icke-professionella investerare.

Om kraven på förvaringsinstitut enligt 9 kap. LAIF inte är uppfyllda och AIF-förvaltaren har sett till att en eller flera enheter har utsetts för att utföra uppgifterna enligt 9 kap. 9, 10 och 12 §§ LAIF, ska ansökan istället för uppgift om vilket som är fondens förvaringsinstitut enligt punkt 4 ovan innehålla följande:

 • uppgifter om namn, rättslig form, säte och huvudsaklig verksamhet avseende den som ansvarar för att utföra uppgifterna, och
 • en redogörelse som visar att den som avses i föregående punkt har den kunskap och de resurser som krävs för att utföra uppgifterna på ett tillfredsställande sätt.

Avgift

En avgift på 22 000 kronor ska betalas in till FI. 

Handläggningstid

FI fattar normalt beslut inom 60 dagar under förutsättning att ansökan är fullständig och avgiften har registrerats av FI.

Marknadsföring av alternativa investeringsfonder som inte utgör specialfonder till icke-professionella investerare i Sverige (5 kap. 6 §)

En utländsk EES-baserad AIF-förvaltare som i sitt hemland har sådant tillstånd som avses i AIFM-direktivet får, efter tillstånd från FI enligt 5 kap. 6 § LAIF, marknadsföra andelar eller aktier i en av förvaltaren förvaltad alternativ investeringsfond till icke-professionella investerare i Sverige. Sådant tillstånd är tillämpligt för en alternativ investeringsfond som inte utgör en specialfond.

Ansökan ska innehålla

 • Ett intyg från behörig myndighet i förvaltarens hemland om att AIF-förvaltaren i sitt hemland har tillstånd som avses i AIFM-direktivet,
 • en verksamhetsplan med uppgifter om vilken fond som ska marknadsföras och var den är etablerad,
 • fondens fondbestämmelser, bolagsordning eller motsvarande regelverk,
 • uppgift om vilket som är fondens förvaringsinstitut,
 • om var mottagarfonden är etablerad, om det är fråga om att marknadsföra en matarfond till en alternativ investeringsfond,
 • den information som anges i artikel 23 i AIFM-direktivet,
 • ett faktablad enligt 10 kap. 2 § LAIF,
 • senaste årsberättelsen,
 • information om vilka åtgärder AIF-förvaltaren har vidtagit för att kunna lösa in andelar eller aktier och göra utbetalningar till andels- eller aktieägarna i Sverige,
 • information om hur AIF-förvaltaren ska lämna den information som förvaltaren är skyldig att tillhandahålla, och
 • en redogörelse för hur AIF-förvaltaren avser att uppfylla kravet på att fonden tillämpar principen om riskspridning.

Om marknadsföringen avser andelar eller aktier i en icke EES-baserad alternativ investeringsfond eller en matarfond till en alternativ investeringsfond vars mottagarfond, eller dess förvaltare, inte är EES-baserad samt kraven i 5 kap. 5 § 3 st. LAIF är uppfyllda
ska i stället för uppgift om vilket som är fondens förvaringsinstitut enligt punkt 4 ovan följande information finnas med i ansökan:

 • uppgift om namn, rättslig form, säte och huvudsaklig verksamhet för den enhet som ansvarar för att utföra uppgifterna
 • en redogörelse som visar att enheten ifråga har den kunskap och de resurser som krävs för att utföra uppgifterna på ett tillfredsställande sätt.

Om andelarna eller aktierna i fonden är upptagna till handel på en reglerad marknad eller motsvarande marknad utanför EES och det finns ett faktablad för fonden som uppfyller kraven i 10 kap. 2 § LAIF ska ansökan innehålla:

 • den information som anges i 5 kap. 4 § 1 st. 1-8 p. och 2 st. FFFS 2013:10, samt
 • uppgifter som visar att fondens andelar eller aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES.

Avgift

En avgift på 28 000 kronor ska betalas in till FI. 

Handläggningstid

FI fattar normalt beslut inom 60 dagar under förutsättning att ansökan är fullständig och avgiften har registrerats av FI.

Marknadsföring av EES-baserade alternativa investeringsfonder till professionella investerare och vissa icke-professionella investerare (5 kap. 7 §)

En utländsk EES-baserad AIF-förvaltare som i sitt hemland har sådant tillstånd som avses i AIFM-direktivet får, efter tillstånd från FI enligt 5 kap. 7 § 1 st. LAIF, marknadsföra andelar eller aktier i en av förvaltaren förvaltad EES-baserad alternativ investeringsfond som uppfyller kraven i 4 kap. 5 § 1 st. LAIF till professionella investerare i Sverige samt sådana icke-professionella investerare som anges i 4 kap. 5 § 2 st. LAIF.

Ansökan ska innehålla

 • Ett intyg från behörig myndighet i förvaltarens hemland om att AIF-förvaltaren i sitt hemland har tillstånd som avses i AIFM-direktivet,
 • en verksamhetsplan med uppgifter om vilken fond som ska marknadsföras och var den är etablerad,
 • fondens fondbestämmelser, bolagsordning eller motsvarande regelverk,
 • uppgift om vilket som är fondens förvaringsinstitut,
 • uppgift om var mottagarfonden är etablerad, om det är fråga om att marknadsföra en matarfond till en alternativ investeringsfond,
 • den information som anges i artikel 23 i AIFM-direktivet,
 • information om vilka åtgärder AIF-förvaltaren har fastställt och vidtagit för att förhindra att andelar eller aktier i den alternativa investeringsfonden marknadsförs till andra icke-professionella investerare än de som anges i 4 kap. 5 § 2 st. LAIF,
 • uppgift om investerarnas rätt till inlösen,
 • den alternativa investeringsfondens investeringspolicy, och
 • den senaste årsberättelsen.

Ett tillstånd för marknadsföring enligt 5 kap. 7 § 1 st. LAIF får även ges en AIF-förvaltare som i sitt hemland är registrerad i enlighet med nationell lagstiftning som genomför AIFM-direktivet. Ansökan ska då innehålla de ovanstående punkterna med undantag för punkterna 4, 6 och 10.

Avgift

En avgift på 22 000 kronor ska betalas in till FI. 

Handläggningstid

FI fattar normalt beslut inom 60 dagar under förutsättning att ansökan är fullständig och avgiften har registrerats av FI.

Marknadsföring av icke EES-baserade alternativa investeringsfonder till professionella investerare och vissa icke-professionella investerare

En utländsk EES-baserad AIF-förvaltare som i sitt hemland har sådant tillstånd som avses i AIFM-direktivet får, efter tillstånd från FI enligt 5 kap. 7 § 2 st. LAIF, marknadsföra andelar eller aktier i en av förvaltaren förvaltad icke EES-baserad alternativ investeringsfond som uppfyller kraven i 4 kap. 5 § 1 st. LAIF till professionella investerare i Sverige samt sådana icke-professionella investerare som anges i 4 kap. 5 § 2 st. LAIF.

Tillstånd enligt 5 kap. 7 § 2 st. LAIF får endast ges om
det mellan Finansinspektionen och tillsynsmyndigheten i det land där fonden eller mottagarfonden, eller dess förvaltare, är etablerad finns lämpliga samarbetsarrangemang avseende övervakningen av systemrisker, och
det land där fonden eller mottagarfonden, eller dess förvaltare, är etablerad har vidtagit nödvändiga åtgärder för at motverka penningtvätt och finansiering av terrorism.

Ansökan ska innehålla

 • Ett intyg från behörig myndighet i förvaltarens hemland om att AIF-förvaltaren i sitt hemland har tillstånd som avses i AIFM-direktivet,
 • en verksamhetsplan med uppgifter om vilken fond som ska marknadsföras och var den är etablerad,
 • fondens fondbestämmelser, bolagsordning eller motsvarande regelverk,
 • uppgift om vilket som är fondens förvaringsinstitut,
 • uppgift om var mottagarfonden är etablerad, om det är fråga om att marknadsföra en matarfond till en alternativ investeringsfond,
 • den information som anges i artikel 23 i AIFM-direktivet,
 • information om vilka åtgärder AIF-förvaltaren har fastställt och vidtagit för att förhindra att andelar eller aktier i den alternativa investeringsfonden marknadsförs till andra icke-professionella investerare än de som anges i 4 kap. 5 § 2 st. LAIF,
 • uppgift om investerarnas rätt till inlösen,
 • den alternativa investeringsfondens investeringspolicy, och
 • den senaste årsberättelsen.

Ett tillstånd för marknadsföring enligt 5 kap. 7 § 2 st. LAIF får även ges en AIF-förvaltare som i sitt hemland är registrerad i enlighet med nationell lagstiftning som genomför AIFM-direktivet. Ansökan ska då innehålla de ovanstående punkterna med undantag för punkterna 4, 6 och 10.

Avgift

En avgift på 22 000 kronor ska betalas in till FI. 

Handläggningstid

FI fattar normalt beslut inom 60 dagar under förutsättning att ansökan är fullständig och avgiften har registrerats av FI.

Fakta betalningsrutin

 • FI registrerar ansökan som får ett diarienummer.
 • FI skickar därefter ett handläggarbrev där diarienummer, ärendets avgift och betalningsinformation framgår.

Betala inte avgiften innan du har fått handläggarbrev och diarienummer från FI.

Senast granskad: 2020-03-23
Laddar sidan