Värdepapper

För att få driva värdepappersrörelse krävs tillstånd enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

Av lagen framgår vilka regler som gäller för verksamheten och dessa regler utvecklas i FI:s föreskrifter om värdepappersrörelse och verksamhet på marknadsplatser (FFFS 2007:16 och 17). Dessutom finns en EG-förordning (1287/2006) där ytterligare regler finns.

Reglerna bygger på direktivet om marknader för finansiella instrument (Directive on Markets in Financial Instruments, Mifid). För att åstadkomma en gemensam tolkning av reglerna har samarbetsorganisationen för tillsynsmyndigheterna inom Europa (Committee of European Securities Regulators, CESR) gett ut rekommendationer avseende bland annat dokumentation, gränsöverskridande verksamhet, bästa utförande av order, incitament och transaktionsrapportering.

Samtliga värdepappersinstitut ska rapportera transaktioner med finansiella instrument som är upptagna till handel på en reglerad marknad till Finansinspektionen. Mer information om det finns under länken nedan.

Senast granskad: 2017-01-24
Laddar sidan