Värdepappersfonder

Fondverksamhet regleras i lagen (2004:46) om värdepappersfonder.

Här är en sammanställning av de dokument som är relevanta för området.

Lag och förordning

Lag (2004:46) om värdepappersfonder

Förordning (2013:588) om värdepappersfonder

FI:s föreskrifter

Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder

Delegerade akter

Genomförandeakter och delegerade akter (EU-kommissionen)

Vägledning mm.

Hantering av analyskostnader i fonder

Värdering av onoterade innehav i fonder

Skillnaden mellan likvidhantering och insättning på konto

Överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument på MTF-plattform

FI reviderar sin tolkning av fonders möjlighet att investera i fondandelar (2013-05-03)

Interaktiv regelbok

Interaktiv regelbok, UCITS, (Esma)

Internationella riktlinjer m.m.

Riktlinjer för likviditetsstresstester i företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) och alternativa investeringsfonder (ESMA34-39-897)

Riktlinjer om en sund ersättningspolicy enligt UCITS-direktivet (ESMA/2016/57

Riktlinjer om börshandlade fonder och andra frågor som rör fondföretag (ESMA/2014/937)

Riktlinjer om riskbedömning och beräkning av total exponering i vissa typer av strukturerade fondföretag (ESMA/2012/197)

CESR's Guidelines on Risk Measurement and the Calculation of Global Exposure and Counterparty Risk for UCITS (CESR/10-788)

Esmas frågor och svar

Frågor och svar om UCITS-direktivet (Esma)

Penningmarknadsfonder

Förordning (EU) 2017/1131 om penningmarknadsfonder

Genomförandeakter och delegerade akter (EU-kommissionen)

Riktlinjer för stresstestscenarier reglerade av förordningen om penningmarknadsfonder (ESMA34-49-172)

Senast granskad: 2020-08-12
Laddar sidan