Temaundersökning om utbetalda lån mot säkerhet i bostad

FI har avslutat en undersökning av utbetalda lån mot säkerhet i bostad och bolåneportföljen hos de åtta största bolåneaktörerna, även kallad Bolåneundersökningen.

Slutdatum: 4 oktober 2021

Företagen som undersökts

Undersökningen omfattar de åtta största bolåneaktörerna på den svenska bolånemarknaden:

  • Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial, 20-22671
  • Svenska Handelsbanken AB, 20-22672
  • Länsförsäkringar Bank AB, 20-22673
  • Nordea Hypotek AB, 20-22675
  • SBAB Bank AB, 20-22676
  • Skandinaviska Enskilda Banken AB, 20-22677
  • Skandiabanken AB, 20-22678
  • Swedbank AB, 20-22679

Varför har vi gjort denna undersökning?

Syftet med undersökningen är bland annat att analysera riskhantering avseende bolån, regelefterlevnad – till exempel bolånetaket och amorteringskraven – och stärka arbetet med konsumentskydd. Men även att kartlägga situationen för hushåll som tar nya bolån. Finansinspektionen använder informationen för att bedöma vilka eventuella risker och sårbarheter som hushållens bolån medför. Den sårbarhetsanalysen är en del i bedömningen av om det finns behov att förändra reglerna på bolånemarknaden. Informationen används även för att utvärdera redan införda åtgärder.

Vad har vi kommit fram till?

Undersökningen har inte visat på några brister av annat slag än sådana som vid en slutlig bedömning skulle vara att bedöma som ringa eller ursäktliga. Vid sådant förhållande finns det inte skäl att vidta ytterligare åtgärder med anledning av undersökningen. Ärendet ska därför skrivas av.

Laddar sidan