FI har avslutat en undersökning av Spiltan Fonder

Finansinspektionen har avslutat en undersökning av Spiltan Fonder AB:s rutiner för värdering av tillgångar. FI skriver av ärendet.

Slutdatum: 2021-12-20

Företaget som undersöks

Spiltan Fonder AB

Varför har vi gjort denna undersökning?

Värderingen av fonders innehav är central i fondverksamheten. Den ligger till grund för de andelskurser till vilka andelsägare tecknar och löser in andelar samt för hur stor förvaltningsavgift en andelsägare får betala.

Vad har vi kommit fram till?

Undersökningen har mynnat ut i vissa iakttagelser som Finansinspektionen bedömt som brister i företagets värderingsprocess, värderingsmetoder, rutiner samt dokumentation om senareläggning av försäljning och inlösen av fondandelar.

Företaget har vidtagit ett antal åtgärder för att åtgärda bristerna när det gäller värderingsprocess, värderingsmetoder, rutiner samt dokumentation av senareläggning av försäljning och inlösen av fondandelar. Med hänsyn till att företaget vidtagit rättelse finns det inte anledning för Finansinspektionen att vidta ytterligare åtgärder med anledning av undersökningen. Ärendet skrivs därför av.