FI tillämpar riktlinjer för redovisning av likviditetstäckningskvot

2017-10-06 | EBA Nyheter Bank

FI har meddelat Europeiska bankmyndigheten, EBA att FI avser att följa EBA:s riktlinjer om redovisning av likviditetstäckningskvot som komplement till redovisningen av likviditetsriskhanteringen.

Den 8 mars 2017 publicerade EBA riktlinjer om redovisning av likviditetstäckningskvot (GL/2017/01) baserad på artikel 435 i förordning (EU) nr 575/2013. Riktlinjerna syftar till att säkerställa att företagen använder en enhetlig struktur vid redovisning av den information som anges i artikel 435.1 i denna förordning.

Riktlinjerna avser i synnerhet offentliggörande av information om likviditetstäckningskvot (LCR) enligt Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61 som anges i artikel 435.1f i förordning (EU) nr 575/2013. Riktlinjerna tillhandahåller även en struktur för redovisning av kvalitativ information om företagens hantering av likviditetsrisk.

Redovisningsramen som riktlinjerna anger avser krav om offentliggörande av information, så kallade pelare 3-krav, i enlighet med avdelning åtta i samma förordning.
Riktlinjerna börjar gälla 31 december 2017 och omfattar systemviktiga institut (G-SII och O-SII).

Riktlinjerna i Sverige

FI har meddelat Eba att FI avser att följa riktlinjerna.

Riktlinjernas rättsliga status

FI:s uppfattning är att riktlinjer från Eba riktade till behöriga myndigheter eller finansmarknadsaktörer är att jämställa med svenska allmänna råd (det som sägs om riktlinjer avser även rekommendationer). Förordning 1093/2010/EU om inrättandet av Eba innebär att behöriga myndigheter eller finansmarknadsaktörer direkt på grund av förordningen med alla tillgängliga medel ska söka följa dessa riktlinjer. Eftersom förordningen har direkt verkan kommer FI inte att utfärda några egna allmänna råd men när FI bedömer att det behövs kan riktlinjer komma att omarbetas till bindande regler i form av föreskrifter. 

Läs mer

Laddar sidan