FI följer EU-riktlinjer om skattning av LGD som är rimlig vid en ekonomisk nedgång

2019-07-09 | Regler EBA Nyheter Bank

FI har meddelat Europeiska bankmyndigheten, EBA, att FI avser att följa EBAs riktlinjer för skattning av förlust givet fallissemang (LGD, Loss Given Default) som är rimlig vid en ekonomisk nedgång.

Den 6 mars 2019 publicerade EBA riktlinjer EBA/GL/2019/03 baserade på EU:s direktiv 575/2013/EU – den så kallade tillsynsförordningen. Riktlinjerna ger närmare anvisningar om kraven vid tillämpning av artikel 181 i förordning (EU) nr 575/2013 om särskilda krav för egna LGD-estimat.

Riktlinjerna i Sverige

FI har meddelat EBA att myndigheten avser att följa riktlinjerna. Riktlinjerna gäller för banker som tillämpar en intermetod när de beräknar kapitalkravet för kreditrisk. Riktlinjerna gäller senast från och med den 1 januari 2021 men FI kan komma att kräva att de träder i kraft tidigare än så.

Riktlinjernas rättsliga status

FI:s uppfattning är att riktlinjer från EBA riktade till behöriga myndigheter eller finansmarknadsaktörer är att jämställa med svenska allmänna råd (det som sägs om riktlinjer avser även rekommendationer). Förordning 1093/2010/EU om inrättandet av EBA innebär att behöriga myndigheter eller finansmarknadsaktörer direkt på grund av förordningen med alla tillgängliga medel ska söka följa dessa riktlinjer. Eftersom förordningen har direkt verkan kommer FI inte att utfärda några egna allmänna råd men när FI bedömer att det behövs kan riktlinjer komma att omarbetas till bindande regler i form av föreskrifter. 

Laddar sidan