Remissvar: Finansiella företags rapportering till Riksgäldskontoret och vissa betaltjänstfrågor

2019-09-09 | Remissvar Bank

FI tillstyrker förslaget i promemorian.

FI tillstyrker promemorians förslag om de författningsförslag som krävs för att vissa uppgifter som finansiella företag ska lämna till Riksgäldskontoret (i egenskap av garantimyndighet och resolutionsmyndighet) vid tillämpning av lagen om insättningsgaranti och lagen om resolution i stället ska lämnas till FI. FI lämnar synpunkter på förslaget till ändring i förordning med instruktion för Finansinspektionen, förslag till ändring av offentlighets- och sekretesslagen och om uppgiftslämnandet till FI.

FI tillstyrker också förslag till ändring av betaltjänstlagen men lämnar synpunkter om den föreslagna bestämmelsen för FI att ta ut avgifter med stöd av betaltjänstlagen.

Laddar sidan