Remissvar: Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om en gemensam digital ingång

2021-06-24 | Remissvar

FI tillstyrker förslagen i promemorian Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om en gemensam digital ingång.

FI har noterat att införandet av en gemensam digital ingång omfattas av en rad tekniska och praktiska utmaningar som till stora delar ligger utanför enskilda myndigheters påverkansram. Den nationella samordnarens uppgift att samordna och bistå behöriga myndigheter kommer vara av avgörande betydelse för ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt införande i enlighet med tidsplanen.

Laddar sidan