Så kan FI minska riskerna med hushållens skuldsättning

Försiktighetsskäl talar för att det är motiverat att överväga ytterligare åtgärder relativt snabbt om vi ser att skuldökningstakten är fortsatt hög. FI bedömer att en höjning av riskviktsgolvet för bolån bör prioriteras framför en fullt påslagen kontracyklisk buffert. Det är däremot viktigt att ha realistiska förväntningar om vad FI kan åstadkomma för att minska hushållens skuldsättning givet de verktyg FI förfogar över.

Den kontracykliska bufferten innebär att banker måste hålla ett extra kapital i goda tider, som används för att trygga långivningen i sämre tider. Om bankerna kompenserar kapitalinlåsningen med högre utlåningsräntor, slår det inte bara mot bolåneräntorna utan också mot räntorna i företagsutlåningen.

Ett höjt riksviktsgolv mot bolån är mer träffsäkert i den meningen att det bättre angriper riskerna med hushållens skuldsättning. Däremot gör FI bedömningen att en höjning av riskviktsgolvet är tämligen marginell och att man sannolikt måste höja riskviktsgolvet väldigt mycket för att påverka hushållens efterfrågan på bostadslån.

Laddar sidan