FI publicerar pelare 2-krav på likviditetstäckningskvot i enskilda valutor

FI har nu publicerat den bedömningsmetod som myndigheten avser att tillämpa i tillsynen av likviditetstäckningskvot i enskilda valutor för de största svenska bankerna som tillhör tillsynskategori 1 och 2.

Ny promemoria

Denna promemoria har ersatts av ny: Krav på likviditetstäckningskvot och diversifiering i likviditetsbuffert den 4 juli 2019.

Bakgrunden är att EU:s minimikrav på likviditetstäckningskvot inte omfattar ett kvantitativt minimikrav i enskilda valutor. FI anser att det finns behov av likviditetsbuffertar i reservvalutorna euro och US-dollar för större svenska banker.

Krav fanns tidigare i FI-föreskrift

Sedan den 1 januari 2018 gäller ett bindande minimikrav på likviditetstäckningskvot i totala valutor genom EU-kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61 om likviditetstäck-ningskvot.

Samma datum som den delegerade förordningen började gälla upphävdes FI:s föreskrifter om krav på likviditetstäckningskvot, FFFS 2012:6. I föreskrifterna ställde FI krav på likvidi-tetstäckningskvot i euro och US-dollar, utöver kravet i totala valutor. I EU-förordningen ställs inget kvantitativt minimikrav i enskilda valutor. Samtidigt kvarstår de bedömningar som låg till grund för det nationella kravet i FI:s föreskrifter. FI bedömer fortsatt att de största svenska bankerna har en förhöjd sårbarhet mot störningar och därför behov av en hög skyddsnivå i bankerna för att täcka kortfristiga likviditetsrisker.

FI:s bedömningsmetod

I denna promemoria beskriver FI den bedömningsmetod som kommer att tillämpas i tillsynen av likviditetstäckningskvot i enskilda valutor inom ramen för översyns- och utvärderingsprocessen (ÖUP) i pelare 2. FI avser att ställa krav på att banker i tillsynskategori 1 och 2 uppfyller en likviditetstäckningskvot i euro och US-dollar som var för sig uppgår till minst 100 procent. Detta gäller under förutsättning att dessa valutor är signifikanta för den enskilda banken, det vill säga att valutorna enskilt utgör minst 5 procent av bankens totala skulder.

Tillämpas från 2018

FI avser att tillämpa kraven i ÖUP från och med år 2018. I första hand berörs endast banker i tillsynskategori 1 och 2 men FI kan komma att ställa ytterligare institutspecifika krav inom ramen för pelare 2 som ett resultat av den samlade likviditetsbedömning i ÖUP.

Ett förslag remitterades den 21 december 2017. FI har nu beaktat inkomna remissynpunkter och beslutat om likviditetsbedömningsmetoden.

Läs mer

Laddar sidan