Tillstånd att verkställa fusionsplan för Nordea

Finansinspektionen ger Nordea Bank AB tillstånd att verkställa den fusionsplan som har upprättats med dotterbolaget Nordea Bank Abp där Nordea Bank AB absorberas av Nordea Bank Abp.

Nordea Bank AB har inkommit med en ansökan om tillstånd att verkställa en fusionsplan. Nordea Bank AB är i dag bland annat moderbolag till det finska aktiebolaget Nordea Bank Abp, som fått tillstånd av den Europeiska Centralbanken att bedriva bank- och värdepappersrörelse i Finland. Enligt fusionsplanen ska Nordea Bank AB:s tillgångar och skulder övertas av Nordea Bank Abp genom en så kallad omvänd gränsöverskridande fusion i form av absorption.

Som en följd av fusionen kommer Nordea Bank Abp att bli moderbolag i Nordeakoncernen. Efter verkställandet av fusionen kommer Nordea Bank AB:s verksamhet, i den utsträckning den härrör från Sverige, att bedrivas av Nordea Bank Abp genom en filial i Sverige. Därutöver kommer Nordea Bank Abp att bedriva tillståndspliktig verksamhet i fyra dotterbolag i Sverige.

Läs mer

Laddar sidan