FI beslutar om ett kapitaltillägg för PRI Pensionsgaranti

FI har beslutat om ett tillägg till solvenskapitalkravet (kapitaltillägg) för Försäkringsbolaget PRI Pensionsgaranti (PRI) på 6 251 000 000 kronor som ska börja tillämpas den 1 juni 2021.

Försäkringsföretag ska i regel beräkna sitt solvenskapitalkrav enligt den så kallade standardformeln. Om ett företags riskprofil avviker väsentligt från de antaganden som ligger till grund för den beräkningen kan FI vidta vissa korrigerande tillsynsåtgärder för att solvenskapitalkravet ska bli mer korrekt värderat.

PRI beräknar sitt solvenskapitalkrav enligt standardformeln. I FI:s löpande tillsyn uppstod en fråga om standardformeln i tillräcklig grad återspeglar dels marknads- och försäkringsriskerna i PRI:s verksamhet, dels korrelationen mellan dessa risker.

FI:s granskning har visat att PRI:s riskprofil avviker väsentligt från de antaganden som ligger till grund för beräkningen av solvenskapitalkravet enligt standardformeln och att det därför finns ett behov av att vidta en korrigerande tillsynsåtgärd.

Vid valet av en sådan tillsynsåtgärd bedömer FI att det i nuläget är olämpligt att besluta om att PRI ska beräkna solvenskapitalkravet med företagsspecifika parametrar eller med en intern modell. FI beslutar därför om ett kapitaltillägg för PRI. Kapitaltillägget bör ingå i PRI:s rapportering för andra kvartalet 2021.

Laddar sidan