Marknadsmissbruk

Finansinspektionen (FI) övervakar att marknaden följer marknadsmissbruksförordningen (Mar).

Enligt Mar är börser, handelsplattformar och personer som yrkesmässigt genomför transaktioner skyldiga att rapportera till FI om de upptäcker handelsorder eller transaktioner som kan antas ha samband med insiderhandel, marknadsmanipulation eller olagligt röjande av insiderinformation, eller försök till detta. Dessa aktörer är även ansvariga för att rapportera misstänkta handelsorder och transaktioner till FI.

Se den sammantagna statistiken nedan. Den uppdateras månadsvis. Uppdaterades senast den 15 december 2020 (statistik t.o.m. december 2020).

Anmälningar till FI om misstänkt marknadsmissbruk 

(antal under året)

Ärendetyp 2018 2019 2020
Misstänkt insiderhandel 331 357 347
Misstänkt marknadsmanipulation 403 248 278
Misstänkt insiderhandel och marknadsmanipulation 2 1 0
Misstänkt olagligt röjande av insiderinformation 1 2 1

 

Om FI bedömer att en överträdelse har skett kan FI ingripa genom att exempelvis tilldela en sanktionsavgift. Om FI bedömer att ett brott har begåtts lämnar FI över ärendet till åklagare på Ekobrottsmyndigheten (EBM). FI kan också på eget initiativ inleda undersökningar av handeln på värdepappersmarknaden.

Sekretess

Vid förundersökningar i brottmål gäller alltid sekretess för att utredningen inte ska försvåras, till exempel genom att någon försöker dölja eller förstöra bevis. Bestämmelser om sekretess vid förundersökning i brottmål finns i Offentlighets- och sekretesslagens 18:e kapitel.

Läs mer

Senast granskad: 2020-07-24
Laddar sidan