Presentationsbilder från seminarium om finansiell rapportering

Ett halvdagsseminarium med föredrag om bakgrunden till nya regleringar, ny rapportering och hur arbetet i de nya EU-myndigheterna påverkar svenska förhållanden.

Vidare redogjordes för Finansinspektionens process när data rapporteras, nya och ändrade rapporteringskrav; Solvens 2, kapitaltäckningsrapportering, likviditets-rapportering och vissa ändringar på fondsidan. Vi informerade också om FI:s nya inrapporteringsverktyg och hur uppgifter kan hittas på vår hemsida.


Seminariet avslutade med en kort dragning av den nyligen publicerade tillsynsrapporten för 2011.

Laddar sidan