Presentation och tal vid möte för chefsekonomer om makrotillsyn

2016-03-03 | Tal och debatt

FI arrangerade den 26 februari ett frukostmöte med inbjudna chefsekonomer, främst från bankerna. Temat var FI:s befogenheter inom makrotillsynsområdet.

Mötet inleddes av FI:s generaldirektör Erik Thedéen, som redogjorde för FI:s syn på hur dessa befogenheter skulle kunna utformas; idéer som han presenterat i finansutskottet dagen innan. Därefter kommenterade John Hassler, professor vid Institute for International Economic Studies (IIES) på Stockholms universitet, och gav sin syn på frågan.

Länkar till Erik Thedéens presentationsbilder, talet i finansutskottet och John Hasslers tal på frukostmötet finns nedan.

Bakgrund

I inbjudan till frukostmötet gav FI följande bakgrund till frågeställningen:

"Den globala finansiella krisen tydliggjorde behovet av en förstärkt makrotillsyn. I Sverige utvidgades därför FI:s uppdrag 2014 till att utöver att värna den finansiella stabiliteten även motverka finansiella obalanser i syfte att stabilisera kreditmarknaden. Samtidigt har FI:s befogenheter att vidta åtgärder inte anpassats till det utvidgade uppdraget, vilket problemen med att införa ett amorteringskrav visat.

Såväl inhemska som internationella experter har pekat på vikten av att FI snarast ges sådana befogenheter. Samtidigt finns det ett behov att väga faktorer som kompetens, effektivitet och demokratisk förankring mot varandra, då sådana åtgärder är komplexa att genomföra och kan få stora samhällsekonomiska konsekvenser."

Laddar sidan