Karin Lundberg: Aktuellt i FI:s tillsyn och Sparbankernas utmaningar

2021-09-28 | Tal och debatt Bank

Karin Lundberg, chef för FI:s verksamhetsområde Bank, höll i dag en presentation på Sparbankernas vd- och ordförandekonferens där hon redogjorde för FI:s tillsynsarbete i och med EU:s nya bankpaket samt hur Sparbankerna klarat sig under coronapandemin och vilka utmaningar vi ser framöver.

Datum: 2021-09-28
Talare: Karin Lundberg, verksamhetschef, Bank
Möte: Sparbankernas Riksförbunds vd- och ordförandekonferens

Karin Lundberg inledde sitt anförande med att notera att sparbankerna generellt har klarat av att stå emot stora delar av de negativa ekonomiska effekter som vi i inledningen av pandemin befarade.

"I likhet med svenska banksektorn i stort noterar vi att sparbankernas resultat och kreditförluster påverkades negativt i inledningen av pandemin men att de nu är tillbaka på, eller till och med överträffar, de nivåer som rådde innan", konstaterade Karin Lundberg.

Bankpaketet

Karin Lundberg fortsatte med att beskriva EU:s nya bankpaket och vad det innebär för Finansinspektionens tillsynsarbete. Enligt de nya reglerna om pelare 2-vägledning ska FI bedöma vad som är en lämplig nivå på bankens kapitalbas för att exempelvis täcka risker, eller aspekter av risker, och hantera framtida stressade situationer som inte redan täcks av övriga krav. FI bedömer pelare 2-vägledningen i samband med översyn- och utvärderingsprocessen (ÖUP) med utgångspunkt i ett känslighetsbaserat stresstest.

FI inför ny metod för översyn och utvärdering

Vidare berättade Karin Lundberg om FI:s nya metod för översyn- och utvärderingsprocessen som är framtagen för banker inom tillsynskategorierna 3 och 4. FI har utvecklat en förenklad metod för att oftare kunna göra en ÖUP av mindre banker, inkluderat de flesta av sparbankerna, och därigenom fastställa kapitalkraven och pelare 2-vägledningen.

"Tidigare har ÖUP för dessa bolag skett var tredje år respektive på riskbaserad basis. Framöver kommer ÖUP för bankerna inom kategori 3 och 4 ha ett snävare fokus just mot själva kapitalkraven och besluten kommer fattas med tätare mellanrum", sade Karin Lundberg.

Karin Lundberg fortsatte med att beskriva de olika delarna som ingår i översyn- och utvärderingsprocessen och hur FI kommer att arbeta med dessa i den nya metoden:

  • Affärsmodellsanalys: FI kommer bland annat att säkerställa att affärsmodellen är bärkraftig och inte leder till betydande risker eller annat som kan påverka bankens överlevnadsförmåga negativt.
  • Intern styrning och kontroll: FI kommer att göra en översiktlig bedömning av bankens interna styrning och kontroll för att kunna fånga upp om något utmärker sig. Syftet med detta är att FI i ett senare skede ska kunna vidta lämpliga tillsynsåtgärder.
  • Kapitalbedömning: Denna bedömning består dels av det kapitalkrav som bankerna kommer att ombedjas att själva beräkna, enligt FI:s metoder, dels av den pelare 2-vägledning som FI fastställer.
  • Likviditetsbedömning: FI kommer att översiktlig bedöma bankens likviditetssituation och bland annat kontrollera att kraven på likviditetstäckningskvot och stabil nettofinansieringskvot följs.
  • Bedömning av företagets internt bedömda kapitalbehov: FI bedömer det kapitalbehov som banken har fastställt i sin interna kapital- och likviditetsutvärdering (IKLU). FI kontrollerar exempelvis att banken beräknat ett tillräckligt kapitalbehov för de risker som den identifierat.

"De första ÖUP:erna med detta nya tillvägagångssätt håller på att genomföras och vi ser alltså framför oss att inte minst ni sparbanker kommer att bli föremål för mer frekventa översyner och utvärderingar framöver", framförde Karin Lundberg.

Sparbankernas roll och utmaningar

Karin Lundberg avslutade med att beskriva sparbankssektorns speciella erbjudande i och med den lokala förankringen men också de utmaningar det för med sig att vara en mindre bank med beroende till Swedbank när det gäller digitala systemlösningar med mera.

"Finansinspektionen vill i detta sammanhang dock betona att sparbankerna är enskilda juridiska enheter med separata banktillstånd. Därmed har varje enskild sparbank ett individuellt ansvar gentemot Finansinspektionen som tillsynsmyndighet men även mot sina kunder", påpekade Karin Lundberg.

Laddar sidan