Resultat

2020

Konsumentskyddsrapport 2020

Kreditgivare måste kunna se låntagares alla skulder innan de beviljar nya lån.

2019

Stabiliteten i det finansiella systemet (2019:2)

De låga räntorna väntas förbli låga under en längre tid framöver. Det kan leda till ett ökat risktagande bland olika aktörer, och växande utmaningar för svenska försäkringsföretag.

Stabiliteten i det finansiella systemet (2019:1)

Den globala och den svenska ekonomin tycks gå in i en mer dämpad fas. De låga räntorna – som har medfört ett högt risktagande och ökande tillgångspriser – väntas förbli låga under en längre tid framöver. Motståndskraften i det svenska finansiella systemet är överlag tillfredsställande. Men även om bankernas motståndskraft är tillfredsställande på ett övergripande plan bedömer FI att de behöver mer kapital för att täcka riskerna med sin utlåning till kommersiella fastighetsföretag.

FI-tillsyn 11: Kartläggning av rådgivningsmarknaden

Rådgivningsmarknaden domineras fortfarande av bolag som ger råd om egna produkter eller tar emot provisioner i sin rådgivning. Nya regelverk och ändrade distributionssätt – främst i form av ett större inslag av digitaliserade tjänster – gör dock att antalet oberoende rådgivare kan komma att öka framöver.

Konsumentskyddsrapport 2019

Låga räntor och svårigheter att få avkastning på sparande gör att en del konsumenter tar större risker med sitt sparande än vad som är lämpligt. Samtidigt är det fortfarande risk för att konsumenter får placeringsråd som snarare styrs av vad som ger provisioner till rådgivaren än vad som är lämpligt för konsumenten.

2018

Stabiliteten i det finansiella systemet (2018:2)

Ekonomin i Sverige och globalt är fortsatt stark men visar tecken på avmattning. Räntor har varit låga under en längre tid. Det har resulterat i ett högt risktagande och stigande tillgångspriser. Det gör att riskerna i det finansiella systemet är förhöjda. Samtidigt är motståndskraften i det svenska finansiella systemet överlag tillfredsställande. Men en fortsatt hög skuldtillväxt som drivs på av utlåning och investeringar kopplade till bostäder och kommersiella fastigheter kräver vaksamhet.

Stabiliteten i det finansiella systemet (2018:1)

Den svenska ekonomin är fortsatt stark och motståndskraften i det finansiella systemet är tillfredsställande. Men en lång period av låga räntor och god tillväxt har lett till en ökad riskaptit, höga tillgångspriser, och höga skulder både globalt, hos svenska hushåll och på den kommersiella fastighetsmarknaden. Den höga skuldsättningen gör den finansiella sektorn mer känslig för störningar och FI kommer om det behövs vidta ytterligare åtgärder för att stärka motståndskraften.

Stabiliteten i det finansiella systemet 2018:1

Publicering av den första stabilitetsrapporten för i år på FI:s webbplats.

2017

Slutsatser av FI:s kartläggning av personskaderegleringen

Utgången i personskadeärenden kan få stora konsekvenser för skadelidande. En del skadelidande saknar tilltro till skaderegleringen i försäkringsföretagen. Sett till alla förekommande personskador är det ändå ett förhållandevis litet antal klagomål på skaderegleringen.

Stabiliteten i det finansiella systemet (2017:2)

Den svenska ekonomin går fortsatt starkt och räntorna är extremt låga, vilket bidragit till höga tillgångspriser och låga riskpremier. I takt med att räntorna globalt stiger framöver finns en risk för att riskpremierna ökar och att tillgångspriserna faller, vilket kan leda till stress för det finansiella systemet.

2013

Tillsynsrapport 2013

För konsumenter innebär ökad rörlighet och alltmer av komplexa finansiella produkter ökade möjligheter, men också ökade risker. Det skapar risker som FI behöver uppmärksamma och åtgärda.

2012

Tillsynsrapport 2012

Fortsatt arbete med att ta fram högre krav på kapital och likviditet för svenska banker, fortsatt fokus på livbolagens anpassning till det nya ränte- och marknadsläget och krafttag mot oseriös finansiell rådgivning. Detta är några av de ämnen som tas upp i årets rapport till regeringen.

2011

Tillsynsrapport 2011

Större fokus på intern styrning och kontroll, regler som möjliggör att banker kan gå omkull på ett kontrollerat sätt och krafttag mot problem med finansiell rådgivning. Det är viktiga lärdomar i årets Tillsynsrapport.

2010

Om tv:n går sönder... Produktförsäkring och skadereglering

Finansinspektionen och Konsumentverket har sedan hösten 2008 undersökt produktförsäkringarna i hemelektronikbranschen. Anledningen till undersökningarna är att många konsumenter har klagat på eller ställt frågor om dessa försäkringar.

Tillsynsrapport: Erfarenheter av tillsyn och regelutveckling

I tillsynsrapporten redovisas några av FI:s viktigaste erfarenheter av tillsyns- och regelarbetet det senaste året. Förhoppningen är att detta ska leda till en ökad förståelse för FI:s verksamhet och prioriteringar.

2008

Rätt försäkring för tv:n (2008:21)

Behövs försäkringen säljaren i elektronikbutiken erbjuder när konsumenten köper till exempel en platt-tv? Frågan vållar många konsumenterna huvudbry – tiden att tacka ja eller nej är kort när konsumenten står i kassakön.

It-avbrott på konstant hög nivå (2008:19)

It-avbrotten minskar hos en del företag men ökar hos andra. Antalet ligger därför på en konstant hög nivå. FI ser allvarligt på att det är samma företag som återkommande har ett stort antal it-avbrott.

Pensionsmarknad i förändring (2008:17)

Pensionsmarknaden genomgår stora förändringar. Konkurrensen mellan bolagen ökar, avtalspensioner utgör en allt större andel av livbolagsmarknaden och nya produkter utmanar livbolagen. I det marknadsläget tillkommer stora upphandlingar av avtalspensioner.

Fördelning av överskott i traditionell livförsäkring (2008:15)

Det är inte ovanligt att så mycket som en fjärdedel eller mer av den slutliga pensionen utgörs av tilläggsbelopp som grundas på överskott. Det har därför stor betydelse hur bolaget fördelar sitt överskott till kunderna.

Barnförsäkringar - en granskning av information och ersättning (2008:11)

Finansinspektionen föreslår att Konsumentverket granskar barnförsäkringarnas villkor. Föräldrar riskerar sin ersättning från barnförsäkringen om de inte väljer rätt ersättning från Försäkringskassan.

Laddar sidan