Resultat

2018

Direktivet om ett ökat aktieägarengagemang Förslag till genomförande i svensk rätt

Finansinspektionen tillstyrker i huvudsak promemorians förslag.

Ett tryggt och mer hållbart premiepensionssystem

FI välkomnar Pensionsgruppens beslut att införa ett upphandlat fondtorg inom premiepensionssystemet. Övergången bör ske så snart som möjligt.

2017

Remissvar om aktivitetsgrad i fondförvaltning

FI ställer sig bakom syftet med förslagen i promemorian. FI har tidigare tillstyrkt förslag om att krav på information om aktivitetsgrad i fonder ska lagfästas.

Remissvar: Fokus premiepension

Finansinspektionen (FI) bedömer att utredningens förslag går i rätt riktning, men är otillräckliga för att rätta till bristerna i premiepensionssystemet.

2016

Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om faktablad för Priip-produkter

FI instämmer i flertalet av de förslag och resonemang som utredningen lägger fram i sin promemoria.

2014

Remissvar på Konsumenttvistutredningen

FI har inte några invändningar avseende de förslag och bedömningar som betänkandet innehåller.

Remissvar: Stärkt konsumentskydd vid försäkringsförmedling

FI instämmer i flertalet av de förslag och resonemang i förslaget.

2013

Remissvar på Vägval för premiepensionen

FI är positiv till åtgärder som kan innebära en stärkt ställning för pensionsspararen och förbättrat förtroende för finansmarknaden.

Remissvar om skriftlig bekräftelse av telefonavtal

FI välkomnar att åtgärder vidtas för att skydda konsumenten vid telefonavtal om rådgivnings- och förvaltningstjänster inom premiepensionssystemet.

Remissvar på förslag om standard för pensionsprognoser

Finansinspektionen är i huvudsak positiva till förslaget om att ta fram en standard för pensionsprognoser, men har tre invändningar mot den föreslagna standarden och anser att standarden måste kompletteras och utvecklas för att inte få missledande effekt.

Laddar sidan