FFFS 2010:3

Föreskrifter och allmänna råd om betalningsinstitut och registrerade betaltjänstleverantörer

Gäller från 2010-08-01

Sammanfattning

Från och med den 1 augusti 2010 krävs det tillstånd för att tillhandahålla betaltjänster. Den som inte får driva betaltjänstverksamhet enligt ett annat tillstånd måste därför ansöka om tillstånd hos Finansinspektionen.

Föreskrifterna omfattar regler om vilken information som ska ges in vid en ansökan och om rapportering för betalningsinstitut och registrerade betaltjänstleverantörer. Bland föreskrifterna finns också regler för att skydda betaltjänstanvändares medel. För betalningsinsitut finns också föreskrivet särskilda krav på organisation och regler för beräkning av kapitalkrav.

Föreskrifterna bygger på lagen (2010:751) om betaltjänster och implementerar tillsammans med lagen (2010:738) om obehöriga transaktioner med betalningsinstrument det så kallade betaltjänstdirektivet (PSD) – Europaparlamentets och Rådets direktiv 2007/64/EG av den 13 november 2007 om betaltjänster på den inre marknaden och om ändring av direktiven 97/7/EG, 2002/65/EG, 2005/60/EG och 2006/48/EG samt upphävande av direktiv 97/5/EG.

Ändringar i grundförfattningen

Hänvisningar till gällande regler om ägar-, ägarlednings- och ledningsprövning ändras med anledning av att FFFS 2023:12 ersätter tidigare föreskrifter på området.
Ändringarna gäller från den 18 juli 2023. ändr. 2023:14

FI gör mindre ändringar i föreskrifter som rör verksamhet med betaltjänster. Ändringarna innebär bland annat korrigeringar av de uppgifter som registrerade betaltjänstleverantörer och betalningsinstitut ska rapportera till FI, samt att det blir tydligare vilka penningtvättsinstruktioner företagen ska komma in med när de ansöker om att driva verksamhet. ändr. 2019:11

Med anledning av ändringar i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2014:12) om tillsynskrav och kapitalbuffertar inför FI följdändringar. Det innebär att hänvisningar till paragrafer som har upphävts tas bort.

Föreskrifterna träder i kraft den 15 juni 2019. ändr. 2019:3

Med anledning av att lagen om betaltjänster ändras den 1 maj 2018, då det införs nya typer av betaltjänster, ändrar FI bland annat reglerna om styr- och kontrollformer samt reglerna om vad som ska ingå i en ansökan om tillstånd respektive om undantag från tillståndsplikt enligt lagen (2010:751) om betaltjänster.

Ändringarna är ett led i genomförandet av EU:s andra betaltjänstdirektiv som medför nya krav för betalningsinstitut och registrerade betaltjänstleverantörer. ändr. 2018:6

Finansinspektionen ersätter hänvisningar till lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism med hänvisningar till den nya penningtvättslagen (2017:630) och de nya föreskrifterna. ändr. 2017:12

Med anledning av tillsynsförordningen och den nya lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag inför FI följdändringar som innebär att hänvisningar till lagar och föreskrifter som upphävs ersätts med hänvisningar till de författningar som ersätter dem. Ändringarna gäller från den 2 augusti 2014. ändr. 2014:20

Ändringarna innebär att ytterligare uppgifter ska lämnas i en ansökan om tillstånd att tillhandahålla betaltjänster. ändr. 2013:20

Som en konsekvens av de nya föreskrifterna på e-penningområdet, justerar Finansinspektionen FFFS 2010:3 för att så långt som möjligt harmonisera rörelsereglerna på e-penning- och betaltjänstområdet samt korrigera vissa mindre felaktigheter. En viktig ändring är att den som avser att bli ägare till en registrerad betaltjänst­leverantör inte längre behöver tillstånd för detta. Istället införs en skyldighet att anmäla nya ägare och deras ledning. Ändringarna börjar gälla den 1 december 2011. ändr. 2011:51

Dokument

Ändringar