Tillstånd till filial till utländskt företag

Utländska företag får ges tillstånd att driva verksamhet med konsumentkrediter från filial i Sverige.

Tillstånd ska ges om:

  • företaget driver motsvarande verksamhet i det land där det har sitt säte,
  • företaget står under betryggande tillsyn av en behörig myndighet i det land där det har sitt säte och den myndigheten har tillåtit att företaget etablerar sig i Sverige, och
  • det finns skäl att anta att verksamheten här i landet kommer att drivas i enlighet med denna lag och andra författningar som reglerar företagets verksamhet.

Ansökan ska innehålla

Av Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2014:8) om viss verksamhet med konsumentkrediter framgår vad en ansökan om tillstånd ska innehålla. Ansökningsblankett med checklista och länk till FFFS 2014:8 finns under "Läs mer" nedan.

Avgifter

Avgiften för prövning av en ansökan om tillstånd är 65 000 kronor. Se faktaruta betalningsrutin.

Dessutom tar FI årligen ut en tillsynsavgift på 30 000 kronor.

Handläggningstid

FI fattar beslut inom 90 dagar förutsatt att ansökan är fullständig och avgiften är betald.

Övrig information

Företag som beviljats tillstånd står under FI:s och Konsumentverkets tillsyn. Läs mer om det delade tillsynsansvaret under "Läs mer".

Konsumentkreditinstitut som beviljats tillstånd ska skriftligen underrätta FI när verksamheten påbörjats.

Konsumentkreditinstitut ska rapportera uppgifter till FI kvartalsvis.

 

Läs mer

Fakta betalningsrutin

  • FI registrerar ansökan som får ett diarienummer.
  • FI skickar därefter ett handläggarbrev där diarienummer, ärendets avgift och betalningsinformation framgår.

Betala inte avgiften innan du har fått handläggarbrev och diarienummer från FI.

Senast granskad: 2018-10-03
Laddar sidan