Tillstånd att driva försäkringsrörelse

Ansökan ska innehålla

 • Stiftarnas eller styrelseledamöternas (om registrerat aktiebolag även VD:s), fullständiga namn, postadress, hemvist, personnummer (födelsedatum)/organisationsnummer, se 2 kap. 3 § FRF.
 • Eventuellt ombuds namn och adress, se 2 kap. 3 § FRF.
 • Försäkran att stiftarna inte är i konkurs, har näringsförbud eller har förvaltare, se 2 kap. 4 § FRF.
 • Uppgifter om ägare med ett kvalificerat innehav i bolaget, se 2 kap. 4 § FRF.

Ansökan ska vara undertecknad, se 2 kap. 2 § FRF.

Till ansökan ska följande handlingar bifogas

 • Verksamhetsplan – se 2 kap. 18 § FRL och 2 kap. 5 § FRF (för innehåll, se 2 kap. FFFS 2015:8).
 • Förslag till bolagsordning eller stadgar, se 2 kap. 5 § FRF.
 • Om registrerat aktiebolag; kopia av bolagsstämmans protokoll med beslutet om att söka tillstånd, se 2 kap. 5 § FRF.
 • Uppgifter om ägare för ägarprövning, se 2 kap. 4 § 1 st 3 p. FRL, och 10 kap. FFFS 2015:8 bilaga 1 a-c.
 • Uppgifter om ledning och centrala funktioner för lämplighetsprövning, se 2 kap. 4 § 1 st 4 p. FRL, 10 kap. 5 § FRL och 10 kap. FFFS 2015:8 bilaga 2a och 2b.
 • Registreringsbevis för ägare.
 • Styrdokument för riskhantering, se 10 kap. 2 § FRL.
 • Styrdokument för internkontroll, se 10 kap. 2 § FRL.
 • Styrdokument för internrevision, se 10 kap. 2 § FRL.
 • Styrdokument för verksamhet som omfattas av uppdragsavtal, se 10 kap. 2 § FRL.
 • Styrdokument för uppgiftslämnande till Finansinspektionen och kvalitetskontroll av uppgifterna, se 10 kap. 2 § FRL.
 • Styrdokument för intern modell (om sådan ska användas), se 10 kap. 2 § FRL.
 • Försäkringstekniska riktlinjer med konsekvensredogörelse, se 10 kap. 23 § FRL.
 • Försäkringstekniskt beräkningsunderlag, se 10 kap. 23 § FRL.
 • Riktlinjer för hantering av intressekonflikter, se 10 kap. 24 § FRL (gäller inte för rena återförsäkringsbolag).
 • Interna regler mot penningtvätt, se FFFS 2009:1 (gäller endast för livförsäkringsrörelse).
 • Riktlinjer för bestämmande av lön m.m. till ledningen se 8 kap. 51-54 §§ ABL (gäller bara för bolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige).
 • Arbetsordning för styrelsen och skriftlig instruktion om arbetsfördelning mellan bolagsorganen (gäller försäkringsaktiebolag) se 11 kap. 1 och 7 a §§ FRL och 8 kap. 46 a-b §§ ABL.
 • Styrdokument som följer av Solvens 2-förordningen.
 • Styrdokument som följer av EIOPA:s riktlinjer för företagsstyrningssystem (EIOPA-BoS-14/259).

Trafikförsäkring

Vid trafikförsäkringsverksamhet ska ansökan också innehålla namn och adress på skaderegleringsrepresentanter, se 2 kap. 4 § FRF. Då krävs även medlemskap i Trafikförsäkringsföreningen (TFF) och anmälan till TFF av skaderegleringsrepresentant i annat EES-land.

Avgift

En avgift på 1 300 000 kronor ska betalas till FI. Se faktaruta betalningsrutin.

Handläggningstid

FI:s rikttid för handläggningen är fem månader från det att avgiften är betald.

Övrig information

Företaget ska anmälas för registrering hos Bolagsverket senast sex månader från beslutet om tillstånd, se 2 kap. 22 § ABL och 2 kap 17 §, 12 kap. 18 § och 13 kap. 7 § FRL.
Företaget ska anmäla driftstart till FI inom ett år från beslutet om tillstånd, se 18 kap. 13 § FRL.

 

Läs mer 

Fakta betalningsrutin

 • FI registrerar ansökan som får ett diarienummer.
 • FI skickar därefter ett handläggarbrev där diarienummer, ärendets avgift och betalningsinformation framgår.

Betala inte avgiften innan du har fått handläggarbrev och diarienummer från FI.

Senast granskad: 2019-08-07
Laddar sidan