Gruppärenden

 

Ansökan om ansvarigt företag för företagsstyrning i en grupp

FI får, om det är lämpligt, besluta att ett annat företag i en grupp än det som avses i 19 kap. 42 § andra stycket FRL ska ansvara för att kraven på företagsstyrning i tillämpliga delar följs på gruppnivå.

Det åligger det ansökande företaget att ange skäl för att FI bör bifalla ansökan. Företaget bör särskilt beskriva varför det är lämpligt att ett annat företag i gruppen är ansvarigt.

Avgift

En avgift på 46 000 kronor ska betalas till FI. Se faktaruta betalningsrutin.

Handläggningstid

FI:s rikttid för handläggningen är 60 dagar under förutsättning att ansökan är fullständig. Om ansökan behöver kompletteras förlängs handläggningstiden.

Upp till menyn

Ansökan om tillstånd att lämna en egen risk- och solvensbedömning på gruppnivå och på nivån för dotterföretag

I en grupp ska det företag som avses i 19 kap. 43 § första stycket FRL genomföra en egen risk- och solvensedömning (Orsa) som omfattar hela gruppen. När FI är grupptillsynsmyndighet får FI besluta att företaget får göra en egen risk- och solvensbedömning på gruppnivå och på nivån för ett dotterföretag inom gruppen i en enda handling som omfattar samtliga bedömningar.

Den egna risk- och solvensbedömningen ska avse såväl dotterföretaget som företag som dotterföretaget har ett ägarintresse i. FI:s beslut påverkar inte dotterföretagets skyldigheter enligt bestämmelserna om egen risk- och solvensbedömning i 10 kap. 11–13 §§ FRL. Detta innebär att den enda handlingen ska omfatta de bedömningar som dotterföretaget genomför enligt nämnda bestämmelser.

Om en grupp vill ansöka om att få utföra en egen risk- och solvensbedömning på gruppnivå och på nivån för dotterföretag inom gruppen och ta fram en enda handling som omfattar samtliga bedömningar, förutsätter detta att det finns en hög grad av enhetlighet vad gäller relevanta processer inom gruppen (se punkt 1.7 Eiopas riktlinjer för egen risk- och solvensbedömning, EIOPA-BoS.14/259).

Det åligger det ansökande företaget att ange skäl för att FI bör bifalla ansökan. Företaget bör särskilt beskriva de relevanta processerna inom gruppen.

Det finns inga krav på när en ansökan ska göras men FI bör ges rimlig tid att handlägga ärendet och meddela beslut i god tid innan den egna risk- och solvensbedömningen avses överlämnas till FI och eventuella berörda behöriga myndigheter.

Avgift

En avgift på 15 000 kronor ska betalas till FI. Se faktaruta betalningsrutin.

Handläggningstid

FI:s rikttid för handläggningen är 60 dagar under förutsättning att ansökan är fullständig och avgiften betald. Om ansökan behöver kompletteras förlängs handläggningstiden.

Upp till menyn

Ansökan om tillstånd att offentliggöra en gemensam solvens- och verksamhetsrapport

I en grupp ska det företag som avses i 19 kap. 54 § FRL offentliggöra en solvens- och verksamhetsrapport på gruppnivå. Företaget får enligt 19 kap. 55 § FRL, efter tillstånd från FI om FI är grupptillsynsmyndighet, offentliggöra en gemensam solvens- och verksamhetsrapport såväl på gruppnivå som för de enskilda företagen i gruppen.
Det åligger det ansökande företaget att ange skäl för att FI bör bifalla ansökan. Företaget bör särskilt förklara hur dotterföretagen ska omfattas och hur de ska vara inblandade i processen och i godkännandet av den gemensamma solvens- och verksamhetsrapporten (se artikel 9.2 genomförandeförordning [EU]) 2015/2452 ).

Det finns i nuläget inga krav på när en ansökan ska göras men FI bör ges rimlig tid att handlägga ärendet och meddela beslut i god tid innan rapporten ska publiceras.

Avgift

En avgift på 15 000 kronor ska betalas till FI. Se faktaruta betalningsrutin.

Handläggningstid

FI:s rikttid för handläggningen är 60 dagar under förutsättning att ansökan är fullständig och avgiften betald. Om ansökan behöver kompletteras förlängs handläggningstiden.

Upp till menyn

Fakta betalningsrutin

  • FI registrerar ansökan som får ett diarienummer.
  • FI skickar därefter ett handläggarbrev där diarienummer, ärendets avgift och betalningsinformation framgår.

Betala inte avgiften innan du har fått handläggarbrev och diarienummer från FI.

Senast granskad: 2017-01-24
Laddar sidan