Överlåtelse av försäkringsbestånd

Enligt 14 kap. 6 § försäkringsrörelselagen (2010:2043) (FRL) ska en ansökan om tillstånd för överlåtelse av försäkringsbestånd göras av såväl det överlåtande företaget som den övertagande försäkringsgivaren.

Ansökan måste göras inom fyra månader från det att det överlåtande företaget har registrerat stämmans godkännande av överlåtelseavtalet hos Bolagsverket.

Ansökan ska innehålla

Enligt 2 kap. 13 § försäkringsrörelseförordningen (2011:257) (FRF) ska följande handlingar ges in:

  1. en kopia av bolags- eller föreningsstämmans protokoll med beslutet om överlåtelse och de handlingar som har lagts fram på stämman i det överlåtande försäkringsföretaget,
  2. en kopia av Bolagsverkets registreringsbevis av stämmans beslut om överlåtelse
  3. information om huruvida överlåtelsen omfattar risker eller åtaganden utomlands samt uppgift om vilka länder som avses.

Överlåtelseavtalet ska ges in som en del av de handlingar som har lagts fram på stämman, jfr 14 kap. 3 § första stycket 2 FRL.

Avgift

En avgift på 90 000 kronor ska betalas till FI. Se faktaruta betalningsrutin.

Handläggningstid

Om överlåtelsen inte omfattar utländska risker är FI:s rikttid för handläggningen tre månader under förutsättning att ansökan är fullständig och avgiften betald. Om ansökan behöver kompletteras förlängs handläggningstiden.

Om överlåtelsen omfattar utländska risker är FI:s rikttid för handläggningen fem månader under förutsättning att ansökan är fullständig och avgiften betald. Om ansökan behöver kompletteras förlängs handläggningstiden.

Övrig information

Enligt 14 kap. 9 § FRL kungörs ansökans innehåll i bland annat Post- och Inrikes Tidningar. Uppgifterna i ansökan finns tillgängliga hos FI. Berörda försäkringstagare har vanligtvis en månad på sig, från det att kungörelsen har publicerats, att anmäla eventuella invändningar mot överlåtelsen.

Om utländska risker eller åtaganden ingår i överlåtelsen ska FI kontakta berörda myndigheter i de länder där riskerna eller åtagandena är belägna. Myndigheterna har sedan tre månader på sig att yttra sig om överlåtelsen enligt 14 kap. 10 § FRL.

Det företag som övertar försäkringsbeståndet ska anmäla FI:s beslut för registrering hos Bolagsverket. Om mottagande företag är en utländsk försäkringsgivare ska det överlåtande företaget anmäla beslutet för registrering enligt 14 kap. 12 § FRL.

När överlåtelsen är klar ska varje berörd försäkrings- eller livräntetagare informeras om detta av det företag som har övertagit försäkringsbeståndet enligt 14 kap. 13 § FRL.

 

Läs mer

Fakta betalningsrutin

  • FI registrerar ansökan som får ett diarienummer.
  • FI skickar därefter ett handläggarbrev där diarienummer, ärendets avgift och betalningsinformation framgår.

Betala inte avgiften innan du har fått handläggarbrev och diarienummer från FI.

Senast granskad: 2019-08-07
Laddar sidan