Undantag och dispens

Undantag från försäkringsrörelselagen beroende på storlek

Ett försäkringsföretag får enligt 1 kap. 19 § FRL beviljas undantag från 5–9, 16 och 19 kap. FRL om vissa förutsättningar är uppfyllda. Företagets årliga tecknade bruttopremieinkomster, totala försäkringstekniska avsättningar och mottagna återförsäkring får inte överstiga vissa i 1 kap. 19 § FRL angivna belopp. Företagets verksamhet får inte heller omfatta försäkring- eller återförsäkringsrisker som täcker ansvar-, kredit- eller borgensförbindelser, såvida de inte utgör underordnade risker.

Ett försäkringsföretag som driver gränsöverskridande verksamhet eller verksamhet som sekundäretablering får inte beviljas undantag.

Ett försäkringsföretag får enligt 1 kap. 19 b § FRL beviljas undantag från 5–9, 16 och 19 kap. i samband med att det får tillstånd att bedriva försäkringsrörelse, om vissa däri angivna förutsättningar är uppfyllda.

I 1 kap. 1 § Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2015:9) om försäkringsföretag som har beviljats undantag beroende på storlek anges vilka regler som gäller för ett försäkringsföretag som har beviljats undantag enligt 1 kap. 19 eller 19 b §§ FRL. Därutöver gäller de regler i FRL som försäkringsföretaget inte har beviljats undantag från.

Ansökan

I ansökan ska företaget tydliga ange vad undantaget avser. Det åligger företaget att visa att förutsättningarna i 1 kap. 19 respektive 19 b §§ FRL är uppfyllda.

För mer information se Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2015:9) om försäkringsföretag som har beviljats undantag beroende på storlek.

Avgift

En avgift på 15 000 kr ska betalas till FI. Se faktaruta betalningsrutin.

Handläggningstid

FI:s rikttid för handläggningen är 90 dagar under förutsättning att ansökan är fullständig och avgiften betald. Om ansökan behöver kompletteras förlängs handläggningstiden.

Tillbaka till menyn

Undantag från krav på behörighet alternativt krav på aktuarie (för företag som har beviljats undantag från försäkringsrörelselagen beroende på storlek)

Finansinspektionen får enligt 10 kap. 18 § tredje stycket försäkringsrörelselagen (2010:2043) (FRL) och 9 kap. 16 § Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om försäkringsrörelse (FFFS 2015:8), för ett försäkringsföretag som har beviljats undantag enligt 1 kap. 19 eller 19 b § FRL, besluta om undantag från villkoren för behörighet för den som ansvarar för eller utför uppgifter i aktuariefunktionen och från kravet att upprätta en aktuariefunktion.

Ansökan

I ansökan ska företaget ange skälen till undantag från villkoren för behörighet för den som ansvarar för eller utför uppgifter i aktuariefunktionen, alternativt skälen till att företaget inte behöver upprätta en aktuariefunktion.

FI kommer att göra en bedömning från fall till fall, där hänsyn kan komma att tas till parametrar såsom t.ex. verksamhetens geografiska omfattning, de försäkringsklasser som företaget meddelar försäkring i, försäkringstekniska avsättningar, återförsäkringsskydd och andra riskreduceringstekniker.

Avgift

En avgift på 15 000 ska betalas till FI. Se faktaruta betalningsrutin.

Handläggningstid

FI:s rikttid för handläggningen är 90 dagar under förutsättning att ansökan är fullständig. Om ansökan behöver kompletteras förlängs handläggningstiden.

Tillbaka till menyn

Dispens från lagen om årsredovisning i försäkringsföretag

Lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag (ÅRFL) är tillämplig på försäkringsföretag enligt 1 kap. 1 § samma lag.

Enligt 1 kap. 1 § tredje stycket ÅRFL får undantag medges från denna lag för sådana försäkringsföretag som får undantas från försäkringsrörelselagen (2010:2043) enligt 1 kap. 20 § samma lag. Ett företag som får dispens ska tillämpa Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om förenklad årsredovisning i försäkringsföretag som har dispens (FFFS 2011:27)

Ansökan

Ansökan om dispens ska göras via ansökningsformuläret nedan.

Avgift

En avgift på 4 000 kronor ska betalas till FI. Se faktaruta betalningsrutin.

Handläggningstid

FI:s rikttid för handläggningen är 45 dagar under förutsättning att ansökan är fullständig och avgiften betald. Om ansökan behöver kompletteras förlängs handläggningstiden.

FI:s föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2011:27) om förenklad årsredovisning i försäkringsföretag som har dispens

Ansökningsformulär

Tillbaka till menyn

Fakta betalningsrutin

  • FI registrerar ansökan som får ett diarienummer.
  • FI skickar därefter ett handläggarbrev där diarienummer, ärendets avgift och betalningsinformation framgår.

Betala inte avgiften innan du har fått handläggarbrev och diarienummer från FI.

Senast granskad: 2019-08-07
Laddar sidan